Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>ZLHiU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Etyczne i prawne aspekty wykorzystania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych. Charakterystyka podstawowych gatunków zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych oraz warunki ich utrzymania. Pojęcie procedury doświadczalnej. Skala inwazyjności badań. Modele zwierzęce wykorzystywane w naukach przyrodniczych i medycznych. Stosowanie zady 3 R i modele alternatywne. Metody badań behawioralnych stosowanych u gryzoni laboratoryjnych. Choroby zwierząt laboratoryjnych i narażenie człowieka na zoonozy. Po zakończeniu kursu certyfikat nabycia kompetencji osoby uczestniczącej w doświadczeniach.

Pełny opis:

Charakterystyka podstawowych gatunków zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych oraz warunki ich utrzymania. Wiedza z zakresu etycznych i prawnych aspektów wykorzystania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych. Pojęcie procedury doświadczalnej. Skala inwazyjności badań. Modele zwierzęce wykorzystywane w naukach przyrodniczych i medycznych. Stosowanie zady 3 R i modele alternatywne. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami przeznaczonymi do doświadczeń. Metody badań behawioralnych stosowanych u zwierząt laboratoryjnych. Choroby zwierząt laboratoryjnych i narażenie człowieka na zoonozy. Nabycie kompetencji osoby uczestniczącej w doświadczeniach.

Literatura:

Szarek J., Szweda M., Strzyżewska E.: Zwierzęta laboratoryjne -użytkowanie i patologia. Wydawnictwo UWM Olsztyn 2013

Brylińska J, Kwiatkowska J (1996) Zwierzęta laboratoryjne; Metody hodowli i doświadczeń Praca Zbiorowa Kraków: Universitas

Nowak J.Z., Zawilska J.B. (red.) Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału; Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004

Popesko P., Rajtova V., Horak J.: Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych. PWRiL, Warszawa 2010

Hubrecht R., Kirkwood J.: The UFAW Handbook of the Care and Management of Laboratory and other Research Animals. eight edition, Wiley-Blackwell, 2010

Laboratory Animal - All Issues

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Posiada wiedzę z zakresu etycznych i prawnych aspektów doświadczeń na zwierzętach /Test/BH_P7S_WG02,Zna charakterystykę podstawowych gatunków zwierząt laboratoryjnych i doświadczalnych oraz warunki ich utrzymania /Test/BH_ P7S_WG06,Zna zasady higieny pracy w zwierzętarni oraz ocenia ryzyko zagrożenia zoonozami oraz definiuje zaburzenia zdrowia zwierząt laboratoryjnych /Test/BH_ P7S_WG10***; w zakresie umięjętności: Potrafi przygotować wniosek do lokalnej komisji etycznej. Wykorzystuje zasadę 3R BH_ P7S_UW07,BH_ P7S_UK02,Ocenia stan zdrowia zwierząt laboratoryjnych BH_ P7S_UW06,Korzysta z metod oceny warunków utrzymania zwierząt laboratoryjnych BH_ P7S_UW06***; w zakresie kompetencji społecznych: Wykazuje potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych i systematycznie aktualizuje wiedzę BH_ P7S_KK01,Jest kreatywny i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania, z uwzględnieniem pracy zespołowej pełniąc w grupie różne

funkcje BH_ P7S_KO02,

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy na podstawie materiału z wykładów i ćwiczeń (15 pytań). Studenci otrzymują wcześniej zestaw 20 zagadnień. Jeśli kolokwium nie zostanie zliczone w pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w 2 terminach poprawkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA BUDNY-WALCZAK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ANNA BUDNY-WALCZAK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)