Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Utylizacja odpadów rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>UOR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Utylizacja odpadów rolniczych
Jednostka: KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Przedmiot "Utylizacja odpadow rolniczych" obejmuje swoją tematyką zajęć (wykladow i ćwiczeń) z zakresu odpadów powstałych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. poznaje sposoby utylizacji ich oraz mozliwości wykorzystania ich w żywieniu zwierząt. Poznaje problematykę zapachów złowonnych oraz metody ograniczania tego problemu w świetle przepisów UE. Uczy się metod zagospodarowania ścieków w fermach przemysłowych oraz zakładach rolno-spożywczych w kontekście ograniczania emisji metanu, K, N i P. Poznaje przepisy regulujące utylizację odpadów gastronomicznych, żywności przeterminowanej i pasz zawierających substancje czynne.

Pełny opis:

Student zdobywa ogólną wiedzę o rodzajach odpadów powstałych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Uczy się, w jaki sposób utylizuje się te odpady oraz w jaki sposób można je zastosować w żywieniu zwierząt. Poznaje problematykę zapachów złowonnych oraz metody ograniczania tego problemu w świetle przepisów UE. Uczy się metod zagospodarowania ścieków w fermach przemysłowych oraz zakładach rolno-spożywczych w kontekście ograniczania emisji metanu, K, N i P. Poznaje przepisy regulujące utylizację odpadów gastronomicznych, żywności przeterminowanej i pasz zawierających substancje czynne.

Literatura:

Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Baron S., Turski R., Wyd. AR w Lublinie, 1999.

Animal by-product processing utilization. Ockerman H.W., Hansen C.L. CPC Press, 2000.

Nowoczesne metody termiczne unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Grochowski A. Pol. Krakowska, 2001.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, pod red. D. Jamroz, Wyd. PWN, Warszawa, 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student posiada wiedzę o odpadach powstających w produkcji roślinnej i zwierzęcej i zna metody ich zagospodarowania./test, pytania problemowe, metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna/BH_P6S_WG07,Student ma ogólną wiedzę z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt./test, pytania problemowe, metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna/BH_P6S_WG06,//***; w zakresie umięjętności: Student posiada umiejętności oceny zagrożeń odpadami z produkcji roślinnej i zwierzęcej. BH_P6S_UW06,Student wykazuje umiejętności ingerowania w poszczególne etapy hodowli zwierząt i uprawy roślin i eliminowania zagrożeń z wykorzystaniem odpowiednich metod. BH_P6S_UW08, ***; w zakresie kompetencji społecznych: Student potrafi ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zwierząt oraz środowiska hodowlanego. BH_P6S_KK03,Student posiada świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego w kontekście bezpiecznej gospodarki odpadami z produkcji roślinnej i zwierzęcej. BH_P6S_KR04,

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczania przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz przygotowanie studenta do omawianego tematu. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zdobycie wymaganych umiejętności, reprezentowanie właściwych postaw przez studenta oraz uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch przeprowadzonych sprawdzianów.

Każde ćwiczenie jest zaliczane po sprawdzeniu jego prawidłowości.

Oprócz tego każdy student wybiera dowolny temat dotyczący utylizacji odpadów rolnych i w oparciu o dostępną literaturę pisze obszerne opracowanie. Na podstawie pozytywnych ocen uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych, samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej oraz wypowiedzi ustnych i aktywności wystawiona jest ocena średnia , która stanowi podstawę zaliczenia przedmiotu.

Student, który nie uzyskał z każdego testu co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów z wiedzy lub nie spełnił warunków dotyczących umiejętności i postawy nie otrzymuje zaliczenia końcowego z przedmiotu.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas ćwiczeń w semestrze. Jednak student powinien odrobić to ćwiczenie z inną grupą ćwiczeniową lub zaliczyć ćwiczenie u prowadzącego celem potwierdzenia umiejętności i kompetencji z zakresu danego tematu ćwiczeniowego. Nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim oznacza zaliczenie ćwiczenia; jednak student powinien odrobić to ćwiczenie z inną grupą ćwiczeniową lub zaliczyć ćwiczenie u prowadzanego celem potwierdzenia umiejętności i kompetencji z zakresu danego tematu ćwiczeniowego.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach sprawdzających wiedzę lub uzyskania negatywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego student przystępuje ponownie do sprawdzianu z danego zakresu materiału, który zalicza wformie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOGUSŁAW FUCHS
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: DAMIAN KONKOL, ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)