Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>TSPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego (jaja, mięso, mleko, miód, skóry) i ich ocena.

Pełny opis:

Ocena produktów pszczelich powstających w wyniku przetwarzania przez pszczoły naturalnych surowców przynoszonych z zewnątrz: miód pszczeli, pyłek kwiatowy, propolis. Ocena produktów pszczelich będących 100% wytworem organizmów pszczelich: wosk pszczeli, mleczko pszczele. Jajo jako surowiec w przemyśle spożywczym. Metody oceny jakości jaj spożywczych. Ocena właściwości fizyko-chemicznych mięsa zwierząt rzeźnych. Poubojowe metody oceny tusz zwierząt rzeźnych. Badania mleka surowego i jego przydatności do przerobu. Wpływ warunków środowiskowych oraz gatunku, wieku, płci zwierząt na jakość pozyskiwanych skór garbarskich i futrzarskich.

Literatura:

1. Litwińczuk Z.: Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Wyd. UP Lublin, 2001.

2. Jurczak F.: Mleko produkcja, badania, przerób. SGGW Warszawa, 2005.

3. Prabucki J.: Pszczelarstwo. Wyd. Promocyjne "Albatros" Szczecin, 1998.

4. Trziszka T. (red.): Jajczarstwo- nauka, technologia, praktyka. Wyd. AR Wrocław, 2000.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student ma ogólną wiedzę z zakresu wytwarzania i pozyskiwania produktów pochodzenia zwierzęcego

/kartkówki w obrębie bloków tematycznych /BH1_W14,Student zna podstawowe technologie produkcji surowców zwierzęcych /kartkówki w obrębie bloków tematycznych /BH1_W15,//***; w zakresie umięjętności: Student umie ocenić wartość surowców pochodzenia zwierzęcego BH1_U11, , ***; w zakresie kompetencji społecznych: Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za tworzenie produktów wysokiej jakości BH1_K07, ,

Metody i kryteria oceniania:

W celu uzyskania zaliczenia z ćwiczeń student musi uzyskać pozytywne oceny z 5 bloków tematycznych. Wiedza oraz umiejętności zweryfikowane zostaną na podstawie przeprowadzonego egzaminu w formie opisowej (10 pytań z 5 bloków tematycznych, po 2 pytania z każdego). Poszczególne bloki tematyczne (mięso, mleko, produkty pszczele, jaja, skóry) oceniane będą przez osoby prowadzące wykłady, a końcowa ocena z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ze wszystkich bloków tematycznych: zaliczenia ćwiczeń i egzaminu. Jeżeli student nie zaliczy któregoś z bloków tematycznych może poprawić go u osoby prowadzącej wykłady z tego bloku w trakcie konsultacji lub w innym wyznaczonym terminie. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu lub jego nie zaliczenia student ma prawo ponownie zdawać go ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PIOTR NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, RACHELA FORMELLA, MARTA KALICIAK, MARTYNA LASOŃ, EWA ŁUKASZEWICZ, PIOTR NOWAKOWSKI, SEBASTIAN OPALIŃSKI, ADAM ROMAN, ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, ROBERT BODKOWSKI, PAULINA CHOLEWIŃSKA, MARIA CHRZANOWSKA, KATARZYNA CZYŻ, EWA ŁUKASZEWICZ, PAWEŁ MIGDAŁ, SEBASTIAN OPALIŃSKI, ADAM ROMAN, EDYTA WOJTAS, ANNA WYROSTEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI, KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, MARIA CHRZANOWSKA, KATARZYNA CZYŻ, PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN, EDYTA WOJTAS, ANNA WYROSTEK, ANDRZEJ ZACHWIEJA, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ, JOANNA ROSENBERGER, ANNA WYROSTEK, ANDRZEJ ZACHWIEJA, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI, KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, EWA ŁUKASZEWICZ, PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN, JOANNA ROSENBERGER, ANNA WYROSTEK, ANDRZEJ ZACHWIEJA, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, EWA ŁUKASZEWICZ, PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN, ANNA WYROSTEK, ANDRZEJ ZACHWIEJA, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)