Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka weterynaryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>PW7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka weterynaryjna
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z przyczynami i objawami, jak również zapobieganiem ważniejszych chorób zwierząt gospodarskich. Zawiera podstawy epidemiologii weterynaryjnej. Studenci zostają zapoznani z ogólnym planem badania klinicznego. Przedstawione zostają przyczyny chorób przewodu pokarmowego i układu oddechowego z uwzględnieniem czynników zakaźnych, żywieniowych i środowiskowych. Zajęcia praktyczne dotyczą badania klinicznego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Pełny opis:

Zagadnienia dotyczące przyczyn chorób zwierząt. Epizootyczne uwarunkowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zasady zwalczania chorób zakaźnych. Przyczyny, objawy i zapobieganie ważniejszym chorobom zwierząt gospodarskich. Elementy profilaktyki swoistej i nieswoistej. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych przypadkach. Ocena stanu zdrowia zwierząt na podstawie badania klinicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gliński Z., Buczek J.: Kompendium chorób odzwierzęcych. Wyd. AR w Lublinie, 1999.

Winiarczyk S., Grądzki Z.: Choroby zakaźne zwierząt domowych z elementami zoonoz. Wyd. PIW w Puławach, 2000.

Praca zbiorowa pod red. Gliński Z., Kostro K.: Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz. PWRiL Warszawa, 2003.

Pejsak Z.: Ochrona zdrowia świń.PWR, Poznań, 2007.

Bednarski M.: Choroby bydła: podstawy diagnostyki i terapii. Apra - Wetpress, 2015.

Literatura uzupełniająca:

Rokicki E., Kolbuszewski T.: Wybrane zagadnienia z medycyny weterynaryjnej. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997.

Saba L., Nowakowicz-Dębek B., Bis-Wencel H.: Ochrona zdrowia zwierząt. Wyd. AR w Lublinie, 2000.

Czasopisma naukowe: Veterinary rocord, Journal of Dairy Science, Medycyna weterynaryjna, Życie weterynaryjne, etc.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: W01-Opisuje przyczyny chorób, szerzenie się procesu chorobowego w organizmie, szerzenie się chorób w środowisku./Test/BH_P6S_WG01, BH_ P6S_WG05,W02 - Opisuje patogenezę, objawy wybranych chorób niezakaźnych, zakaźnych i inwazyjnych zwierząt./Test/BH_P6S_WG01,W03 - Tłumaczy podejmowanie działań z zakresu prewencji weterynaryjnej, diagnostyki oraz działań dotyczących chorób podlegających obowiązkowi zwalczania i zgłaszania./Test/BH_ P6S_WK04***; w zakresie umięjętności: U01 - Wskazuje kluczowe elementy profilaktyki w stadach zwierząt gospodarskich.

BH_ P6S_UW08,U02 - Potrafi udzielać pierwszą pomoc przedlekarską, zwłaszcza w zakresie resuscytacji zwierząt towarzyszących. BH_ P6S_UW01,BH_ P6S_UW09,U03 – Ocenia ogólny stan zdrowia zwierząt na podstawie badania klinicznego. BH_ P6S_UW09***; w zakresie kompetencji społecznych: K01 – Ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu zootechnika wynikającej z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zwierząt.

BH_ P6S_KK03,K02 - chętnie i łatwo współpracuje w zespole oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane cele.

BH_ P6S_KR04,K03 – Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności oraz potrzebę zgłębiania wiedzy z zakresu produkcji zwierzęcej.

BH_ P6S_KR04

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy na podstawie materiału z wykładów i ćwiczeń. Jeśli kolokwium nie zostanie zliczone w pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w terminach poprawkowych. Dodatkowa ocena - sprawozdanie z badania klinicznego i ocena wygłoszonego referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)