Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkcja pasz przemysłowych i premiksów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>PPiP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkcja pasz przemysłowych i premiksów
Jednostka: KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Przedmiot "Produkcja pasz przemysłowych i premiksów obejmuje swoją tematyką zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z zakresu surowców paszowych (energetycznych, białkowych, mineralno-witaminowych) służących do produkcji pasz przemysłowych i premiksów. Zdobywa wiedzę z zakresu dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt przeżuwających i monogastrycznych. Poznaje zasady opracowywania receptur mieszanek przemyslowych, koncentratów i premiksów dla poszczegolnych grup zwierząt. Zdobywa wiedzę o zagrożeniach wynikających z obecności substancji antyżywieniowych i mikotoksyn oraz uczy sie metod obniżania ich toksycznego dzialania.

Pełny opis:

Absolwent kursu poznaje podstawowe charakterystyki surowców pokarmowych, energetycznych, białkowych i mineralno - witaminowych służących do produkcji pasz przemysłowych i premiksów. Zdobywa wiedze o dodatkach paszowych dla przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych i poznaje skutki jakich się można spodziewać przy ich zastosowaniu. Poznaje rodzaje mieszanek pokarmowych, koncentratów i premiksów według klasyfikacji UE dla poszczególnych grup zwierząt. Poznaje podstawowe zasady opracowania receptur mieszanek i premiksów dla poszczególnych grup zwierząt, zdobywa wiedze o zagrożeniach jakie mogą przynieść substancje antyżywieniowe i mikotoksyny oraz uczy się metod obniżenia ich toksycznego działania.

Literatura:

Grochowicz J. Technologia produkcji mieszanek pokarmowych, Wyd. PWRiZ, Warszawa 1994.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, pod red. D. Jamroz, Tom: 1, 2, 3. Wyd. PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student ma ogólną wiedzę jakie komponenty i o jakich właściwościach służą do wytworzenia mieszanek treściwych i premiksów./test; pytania problemowe/BH_P6S_WG08,Student posiada podstawowy zasób wiedzy na temat wytwarzania pasz przemysłowych i premiksów dla poszczególnych grup zwierząt./test; pytania problemowe/BH_P6S_WG07,Student ma wiedzę z zasad produkcji, zastosowania mieszanek i premiksów w produkcji zwierzęcej dla podstawowych gatunków (drób, świnia, bydło)./test; pytania problemowe/BH_P6S_WG14***; w zakresie umięjętności: Student potrafi dokonywać wyboru odpowiednich surowców do produkcji pasz przemysłowych i premiksów. BH_P6S_UO05,Student umie ocenić wartość surowców roślinnych, zwierzęcych i mineralnych i samodzielnie skonstruować receptury mieszanek przemysłowych i premiksów. BH_P6S_UW07, ***; w zakresie kompetencji społecznych: Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z hodowla zwierząt i żywieniem. BH_P6S_KK02,Student posiada świadomość i odpowiedzialność za skutki niewłaściwego prowadzenia chowu i żywienia zwierząt. BH_P6S_KK03,Student w sposób świadomy i odpowiedzialny, wykorzystując odpowiednie zabiegi żywieniowe, dba o zdrowotność i bezpieczeństwo zwierząt. BH_P6S_KR04

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczania przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz przygotowanie studenta do omawianego tematu. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zdobycie wymaganych umiejętności, reprezentowanie właściwych postaw przez studenta oraz uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch przeprowadzonych sprawdzianów.

W trakcie semestru są przeprowadzone kolokwia pisemne obejmujące dwa obszary tematyczne:

1. Charakterystykę surowców pokarmowych i dodatków oraz

2. Rodzaje mieszanek paszowych koncentratów i premiksów.

Każde ćwiczenie z zasad układania receptur pasz przemysłowych, koncentratów i premiksów jest zaliczane po sprawdzeniu ich prawidłowości.

Oprócz tego każdy student wybiera dowolny surowiec stosowany do produkcji pasz. W oparciu o dostępną literaturę opisuje jego zalety i wady w kontekście zastosowania tego surowca jako komponentu mieszanek przemysłowych. Na podstawie pozytywnych ocen uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych, samodzielnie przygotowanej pracy pisemnej oraz wypowiedzi ustnych i aktywności wystawiona jest ocena średnia , która stanowi podstawę zaliczenia przedmiotu.

Student, który nie uzyskał z każdego testu co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów z wiedzy lub nie spełnił warunków dotyczących umiejętności i postawy nie otrzymuje zaliczenia końcowego z przedmiotu.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas ćwiczeń w semestrze. Jednak student powinien odrobić to ćwiczenie z inną grupą ćwiczeniową lub zaliczyć ćwiczenie u prowadzącego celem potwierdzenia umiejętności i kompetencji z zakresu danego tematu ćwiczeniowego. Nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim oznacza zaliczenie ćwiczenia; jednak student powinien odrobić to ćwiczenie z inną grupą ćwiczeniową lub zaliczyć ćwiczenie u prowadzanego celem potwierdzenia umiejętności i kompetencji z zakresu danego tematu ćwiczeniowego.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach sprawdzających wiedzę lub uzyskania negatywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego student przystępuje ponownie do sprawdzianu z danego zakresu materiału, który zalicza wformie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOGUSŁAW FUCHS
Prowadzący grup: BOGUSŁAW FUCHS, ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: DAMIAN KONKOL, ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)