Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy hipoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>PHip7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy hipoterapii
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

siódmy

Skrócony opis:

Przedmiot daje możliwość zapoznania się z metodami usprawniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem koni oraz użytkowania koni w hipoterapii.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia rehabilitacji, zagadnienia wprowadzające do fizykoterapii, formy hipoterapii, sposoby asekuracji, trening konia do hipoterapii, organizacja ośrodka hipoterapeutycznego.

Literatura:

1. Bird J. 2002: Hodowla konia w zgodzie z naturą

2. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, pod red. Strumińskiej A., PWRiL 2003

3. Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób niepełnosprawnych, Wyżnikiewicz-Nawracała A., wyd. ucz. AWFiS 2002

4. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu, Straus I., Fundacja "Hipoterapia" 1996

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student definiuje pojęcia hipoterapii, rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii w powiązaniu z hodowlą koni.

/Test/BH_ P7S_WK04,Student wybiera i opisuje rasy koni przydatne do hipoterapii.

/Test/BH_P7S_WG01, BH_ P7S_WG06,Student planuje organizację ośrodków hipoterapeutycznych oraz ośrodków do hodowli i treningu koni do hipoterapii./Efekty bieżące

sprawdzane na

ćwiczeniach

/BH_P7S_WG01, BH_ P7S_WG10 ***; w zakresie umięjętności: Student dobiera konie odpowiednie do hipoterapii dzieci i osób dorosłych.

BH_ P7S_UW01,BH_ P7S_UW04,Student planuje trening koni do zajęć hipoterapeutycznych. BH_ P7S_UW05, BH_ P7S_UW06,Student projektuje główne elementy ośrodka hipoterapeutycznego. BH_ P7S_UW05, BH_ P7S_UO09***; w zakresie kompetencji społecznych: Student jest otwarty i wrażliwy na problemy osób niepełnosprawnych, świadomy możliwości pomocy.

BH_ P7S_KK01, BH_ P7S_KR04,- -,- -

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz pisemne zaliczenie testu (15 pytań - test trwa 30 min.). Jeśli test nie zostanie zliczony w pierwszym terminie, student ma prawo ponownie go zdawać w tej samej formie w terminie poprawkowym. Minimalny zasób wiedzy na zaliczenie 60%. W trakcie testu zostanie zweryfikowana wiedza - stanowić to będzie 50% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI, MARIA SOROKO-DUBROVINA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)