Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla i rozród ptaków użytkowych (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>HiRPU2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla i rozród ptaków użytkowych (II)
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z zakresu hodowli i chowu perlic, przepiórek, strusi, kaczek i gęsi.

Pełny opis:

Charakterystyka pokrojowa i użytkowa perlic, przepiórek, strusi, kaczek i gęsi. Zasady i struktura organizacji hodowli drobiu; prowadzenie stad rodzicielskich i towarowych perlic, przepiórek, strusi, kaczek i gęsi. Ich znaczenie w produkcji drobiarskiej w kraju i na świecie. Podstawowe metody oceny zdolności rozrodczej ptaków.

Literatura:

1.Hodowla i użytkowanie drobiu - praca zbiorowa pod red. J. Jankowskiego, PRWiL, Warszawa, 2012 .

2. Krzymowski T.: Biologia rozrodu zwierząt 1. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodczej samicy. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2007.

3. Strzeżek J.: Biologia rozrodu zwierząt 2. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2007.

4. Muir W.M., Aggrey S.E.: Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology. CABI Publishing, 2003.

5. Etches R.J.: Reproduction in poultry. CAB International.

6. Sturkie P.: Fizjologia ptaków. PWR i L, Warszawa 1970.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student ma uporządkowaną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmów żywych, zwłaszcza o anatomii i fizjologii perlic, przepiórek, strusi, kaczek i gęsi./Testy kontrolne na ćwiczeniach./BH_P6S_WG0 1,Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu produkcji drobiarskiej; zna metody hodowlane i systemy chowu perlic, przepiórek, strusi, kaczek i gęsi, a także czynniki determinujące dobrostan w produkcji zwierzęcej./Testy kontrolne na ćwiczeniach./BH_ P6S_WG06,Student posiada wiedzę z zakresu technologii i wyposażenia

technicznego w produkcji drobiarskiej./Testy kontrolne na ćwiczeniach./BH_ P6S_WG08***; w zakresie umięjętności: Student potrafi opracować założenia hodowlane dla wybranych gatunków drobiu; potrafi ocenić wartość hodowlaną i użytkową perlic, przepiórek, strusi, kaczek i gęsi; wykazuje umiejętność analizy każdego etapu hodowli z uwzględnieniem

elementów krytycznych oraz dobrostanu zwierząt; analizuje procesy biologiczne towarzyszące produkcji zwierzęcej, w tym w konkretnych warunkach produkcyjnych. BH_ P6S_UW06,Umie ocenić i kontrolować czynniki genetyczne, środowiskowe i technologiczne wpływające na jakość produktów pochodzenia drobiarskiego. BH_ P6S_UW08,Student potrafi dokonać oceny stanu środowiska hodowlanego, dobrostanu zwierząt oraz ocenić zdrowie i kondycję perlic, przepiórek, strusi, kaczek i gęsi. BH_ P6S_UW09***; w zakresie kompetencji społecznych: Student w sposób krytyczny ocenia informacje dotyczące produkcji drobiarskiej podawane w mass-mediach. BH_ P6S_KK02,Ma świadomość odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu zootechnika wynikającej z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zwierząt oraz środowiska hodowlanego; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z intensywną produkcją drobiarską. BH_ P6S_KK03,Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan ptaków użytkowych oraz wpływu produkcji drobiarskiej na stan środowiska naturalnego. BH_ P6S_KR04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:Łączne zaliczenie ćwiczeń i wykładów na podstawie średniej ocen uzyskanych z dwóch sprawdzianów pisemnych obejmujących zagadnienia omawiane na ćwiczeniach i wykładach oraz ocen z ustnych wypowiedzi w trakcie ćwiczeń. Sprawdziany trwają 20-30 min. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: MARIA CHRZANOWSKA, EWA ŁUKASZEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA ŁUKASZEWICZ
Prowadzący grup: MARIA CHRZANOWSKA, EWA ŁUKASZEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA ŁUKASZEWICZ
Prowadzący grup: MARIA CHRZANOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ
Prowadzący grup: ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ
Prowadzący grup: ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ
Prowadzący grup: ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)