Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka pasieczna (II)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>GP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka pasieczna (II)
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Zapoznanie z różnymi aspektami prowadzenia gospodarki pasiecznej.

Pełny opis:

Znaczenie gospodarcze pszczoły miodnej, gospodarka pasieczna, prace pasieczne, konstrukcja i wyposażenie uli, BHP w pasiece, choroby i szkodniki pszczół, podstawy genetyki i hodowli pszczoły miodnej, wychów matek pszczelich, baza pożytkowa pszczół, ekonomika pszczelarska, marketing produktów pszczelich.

Literatura:

1. Banaszak J.: Pszczoły i zapylanie roślin; PWRiL Oddz. w Poznaniu, 1987.

2. Gałuszka H.: Podstawy pszczelnictwa; skrypt dla szkół wyższych, Kraków, 1983.

3. Kostecki R., Tomaszewska B.: Choroby i szkodniki pszczół; PWRiL, Warszawa, 1987, wyd. II poprawione i uzupełnione.

4. Ostrowska W.: Gospodarka pasieczna; PWRiL, Warszawa, 1985, Wyd. III poprawione i uzupełnione.

5. Pidek A.: Wychów matek pszczelich; PWRiL, Warszawa, 1987.

6. Praca zbiorowa pod red. Prabuckiego J.: Pszczelnictwo; Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", Szczecin, 1998.

7. Roman A.: Podstawy pszczelarstwa. Wyd. AR Wrocław, 2006.

8. Skowronek W.: Pszczelnictwo; Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa, Pszczelnicze Towarzystwo

Naukowe, Puławy, 2001.

9. Wojtacki M.: Produkty pszczele i przetwory miodowe; wyd. VI, PWRiL, Warszawa, 1988.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student ma wiedzę o budowie i funkcjach życiowych pszczoły miodnej.

/kolokwium/BH_P6S_WG01 ,Student zna zasady gospodarki pasiecznej i rozumie oddziaływanie pogody i środowiska na funkcjonowanie rodzin pszczelich.

/kolokwium/BH_P6S_WG01, BH_ P6S_WK04,BH_ P6S_WG06, BH_ P6S_WG07 ,Student zna podstawy ekonomiki, marketingu i obrotu produktami pochodzenia pszczelego.

/kolokwium/BH_ P6S_WK04 ***; w zakresie umięjętności: Student ma opanowane wybrane metody chowu i hodowli pszczoły miodnej.

BH_ P6S_UW06, BH_ P6S_UW10 ,Student rozróżnia główne gatunki roślin pożytkowych wykorzystywanych przez pszczoły.

BH_ P6S_UW07 ,Student umie wykonać prace pasieczne oraz dokonać przeglądu gniazd pszczelich. BH_ P6S_UW09 ***; w zakresie kompetencji społecznych: Student rozumie znaczenie pszczoły miodnej w przyrodzie.

BH_ P6S_KR04 ,Student potrafi w sposób odpowiedzialny odnosić się do zwierząt.

BH_ P6S_KK03, BH_ P6S_KR04 ,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemne zaliczenie testowe (30 pytań) materiału wykładowego na zakończenie semestru. Zaliczenie trwa 45 min. Jeśli zaliczenie nie zostanie uzyskane w pierwszym terminie student ma prawo ponownie je zdawać ustnie lub pisemnie w drugim terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)