Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla zwierząt futerkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-SI>ChiHZF6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla zwierząt futerkowych
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Student zdobędzie podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu hodowli roślinożernych i mięsożernych zwierząt futerkowych. Umiejętność organizacji chowu i hodowli w warunkach fermowych, rozpoznawania odmian barwnych w obrębie gatunku, stosowania przepisów w hodowli zwierząt futerkowych.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z problematyką chowu i hodowli zwierząt futerkowych, trendy w specjalistycznej produkcji zwierząt futerkowych, wybór gatunku, zakres i kierunki doskonalenia zwierząt, nowoczesne rozwiązania budowlane. Szczegółowo przedstawione będą zasady hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych (lisy pospolite i lisy polarne, jenoty, norki, tchórze hodowlane) oraz zwierząt roślinożernych (króliki, szynszyle i nutrie). Rozwinięte zostaną problemy rozrodu tych zwierząt i stosowanych tu metod biotechnologicznych, zasady ich żywienia, jakości i oceny różnych typów okryw włosowych i skór

Literatura:

1. Kuźniewicz J., Filistowicz A.: Chów i hodowla zwierząt futerkowych, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 2005.

2. Kuźniewicz J., Filistowicz A.: Chów i hodowla nutrii, Wydawnictwo AR we Wrocławiu, 2006.

3. Cholewa R.: Chów i hodowla zwierząt futerkowych. Wydawnictwo AR Poznań, 2000.

4. Jeżewska G., Maciejowski J.: Hodowla i produkcja zwierząt futerkowych, Wydawnictwo AR w Lublinie, 1986.

5. Barabasz B.: Szynszyle. Hodowla i użytkowanie. PWRiL, Warszawa 2001.

6. Bielański P., Niedźwiadek S., Zając J.: Chów królików. Wydawnictwo Fundacji „Rozwój SGGW”, Warszawa, 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu

W zakresie wiedzy

1. Student zna biologię, systemy użytkowania, żywienia i pielęgnacji zwierząt futerkowych.

2. Student zna procesy technologiczne pozyskiwania i obróbki skór futerkowych oraz pozyskiwania mięsa króliczego i nutriowego.

3. Student posiada ogólną wiedzę teoretyczną o cechach skór i okrywy włosowej, zna współczesne metody badań laboratoryjnych cech okrywy włosowej.

W zakresie umiejętności

1. Student prawidłowo rozpoznaje rasy i odmiany zwierząt futerkowych.

2. Student potrafi opracować projekty z zakresu hodowli zwierząt futerkowych.

3. Student potrafi ocenić stan zdrowia zwierząt, stan środowiska hodowlanego oraz umie prowadzić hodowlę.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Student systematycznie aktualizuje wiedzę z zakresu hodowli zwierząt futerkowych.

2. Student jest świadomy zagrożeń dla zwierząt wynikających z postępu cywilizacji i przeciwników hodowli.

3. Student wykazuje etyczne postawy wobec zwierząt i rozumie znaczenie ich dobrostanu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenie przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie średniej oceny 3,0 ze wszystkich założonych efektów kształcenia. Wiedza zostanie zweryfikowana na egzaminie pisemnym składającym się z 5 pytań problemowych. Czas trwania egzaminu 60 minut. Osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie, przystępują do drugiego egzaminu w tej samej formie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARZENA JANCZAK
Prowadzący grup: KATARZYNA CZYŻ, MARZENA JANCZAK, ANNA WYROSTEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)