Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka weterynaryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>PROFWET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka weterynaryjna
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 8 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Pojęcie zdrowia i choroby, epizootyczne i immunologiczne uwarunkowania chorób zakaźnych, choroby niezakaźne, zapobieganie chorobom, pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych przypadkach, pojęcie dobrostanu fizjologiczne, kliniczne i behawioralne kryteria dobrostanu, wymogi weterynaryjne przy obrocie zwierzętami i materiałem biologicznym, etyczne i prawne aspekty doświadczeń na zwierzętach, komisje etyczne, skala inwazyjności, stres i sposoby jego minimalizacji.

Pełny opis:

Pojęcie zdrowia i choroby, epizootyczne i immunologiczne uwarunkowania chorób zakaźnych, choroby niezakaźne, zapobieganie chorobom, pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych przypadkach, pojęcie dobrostanu fizjologiczne, kliniczne i behawioralne kryteria dobrostanu, wymogi weterynaryjne przy obrocie zwierzętami i materiałem biologicznym, etyczne i prawne aspekty doświadczeń na zwierzętach, komisje etyczne, skala inwazyjności, stres i sposoby jego minimalizacji.

Literatura:

1. Gliński Z., Buczek J.: Kompendium chorób odzwierzęcych. Wyd. AR w Lublinie, 1999.

2. Rokicki E., Kolbuszewski T.: Wybrane zagadnienia z medycyny weterynaryjnej. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997.

3. Winiarczyk S., Grądzki Z.: Choroby zakaźne zwierząt domowych z elementami zoonoz. Wyd. PIW w Puławach, 2000.

4. Saba L., Nowakowicz-Dębek B., Bis-Wencel H.: Ochrona zdrowia zwierząt. Wyd. AR w Lublinie, 2000.

5. Praca zbiorowa pod red. Gliński Z., Kostro K.: Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz. PWRiL Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Opisuje przyczyny chorób - wewnątrz i zewnątrzpochodne, czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Opisuje patogenezę, objawy chorób niezakaźnych, zakaźnych i inwazyjnych zwierząt

2,Wskazuje kluczowe elementy opieki nad stadami zwierząt gospodarskich, Definiuje mechanizmy odporności

nieswoistej i swoistej, odporność naturalną i nienaturalną, rolę siary w powstawaniu odporności u noworodków zwierząt gospodarskich.

3. Definiuje wymogi stawiane w obrocie zwierzętami i materiałem biologicznym. Tłumaczy zasady wykonywania doświadczeń na zwierzętach oraz zasady kontroli doświadczeń

W zakresie umiejętności

1. Umiejętność oceny stanu zdrowia zwierząt i stada, oceny dobrostanu zwierząt. Udziela pierwszą pomoc

przedlekarską zwierzętom

2.Stosuje działania z zakresu prewencji weterynaryjnej i diagnostycznej chorób zwierząt, stosuje niezbędne działania

odnośnie chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania. Korzysta z metod zmniejszania stresu u zwierząt.

3.Ocenia stan zdrowia zwierząt w okresie neonatalnym oraz transfer odporności biernej. Stosuje szybkie testy

diagnostyczne.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Wykazuje potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych i potrzebę uczenia się przez całe życie.Chętnie i łatwo współpracuje w grupie, w której potrafi podejmować rózne funkcje

2. Potrafi ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zwierząt, zwłaszcza przed czynnikami

chorobotwórczymi; w pracy ze zwierzętami postępuje etycznie

3. Potrafi wdrażać zasady profilaktyki ogólnej i swoistej, mając świadomość odpowiedzialności za prowadzoną hodowlę zwierząt dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena (na podstawie ustnych wypowiedzi) postępów w nauce i aktywności. Ocena na podstawienie interpretacji wyników badań laboratoryjnych i terenowych.Kolokwium zaliczeniowe na podstawie materiału z wykładów i ćwiczeń (odpowiedź ustna). Studenci otrzymują wcześniej zestaw 40 zagadnień. Jeśli kolokwium nie zostanie zliczone w pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WITOLD JANECZEK
Prowadzący grup: WITOLD JANECZEK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: WITOLD JANECZEK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: WITOLD JANECZEK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)