Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy hipoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>PHT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy hipoterapii
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Skrócony opis:

Przedmiot daje możliwość zapoznania się z metodami usprawniania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem koni oraz użytkowania koni w hipoterapii.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia rehabilitacji, zagadnienia wprowadzające do fizykoterapii, formy hipoterapii, sposoby asekuracji, trening konia do hipoterapii, organizacja ośrodka hipoterapeutycznego.

Literatura:

1. Bird J. 2002: Hodowla konia w zgodzie z naturą

2. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, pod red. Strumińskiej A., PWRiL 2003

3. Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób niepełnosprawnych, Wyżnikiewicz-Nawracała A., wyd. ucz. AWFiS 2002

4. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu, Straus I., Fundacja „Hipoterapia” 1996

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu

W zakresie wiedzy

1.Student definiuje pojęcia hipoterapii, rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii w powiązaniu z hodowlą koni.

2. Student wybiera i opisuje rasy koni przydatne do hipoterapii.

3. Student planuje organizację ośrodków hipoterapeutycznych oraz ośrodków do hodowli i treningu koni do hipoterapii.

W zakresie umiejętności

1. Student dobiera konie odpowiednie do hipoterapii dzieci i osób dorosłych.

2. Student planuje trening koni do zajęć hipoterapeutycznych.

3. Student projektuje główne elementy ośrodka hipoterapeutycznego.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Student jest otwarty i wrażliwy na problemy osób niepełnosprawnych, świadomy możliwości pomocy.

2. Student jest świadomy możliwości wykorzystania koni w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń oraz pisemne zaliczenie testu (15 pytań - test trwa 30 min.). Jeśli test nie zostanie zliczony w pierwszym terminie, student ma prawo ponownie go zdawać w tej samej formie w terminie poprawkowym. Minimalny zasób wiedzy na zaliczenie 60%. W trakcie testu zostanie zweryfikowana wiedza - stanowić to będzie 50% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 4 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)