Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka pasieczna (I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>GP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka pasieczna (I)
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 7 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Skrócony opis:

Zapoznanie z różnymi aspektami prowadzenia gospodarki pasiecznej.

Pełny opis:

Znaczenie gospodarcze pszczoły miodnej, gospodarka pasieczna, prace pasieczne, konstrukcja i wyposażenie uli, BHP w pasiece, choroby i szkodniki pszczół, podstawy genetyki i hodowli pszczoły miodnej, wychów matek pszczelich, baza pożytkowa pszczół, ekonomika pszczelarska, marketing produktów pszczelich.

Literatura:

1. Banaszak J.: Pszczoły i zapylanie roślin; PWRiL Oddz. w Poznaniu, 1987.

2. Gałuszka H.: Podstawy pszczelnictwa; skrypt dla szkół wyższych, Kraków, 1983.

3. Kostecki R., Tomaszewska B.: Choroby i szkodniki pszczół; PWRiL, Warszawa, 1987, wyd. II poprawione i uzupełnione.

4. Ostrowska W.: Gospodarka pasieczna; PWRiL, Warszawa, 1985, Wyd. III poprawione i uzupełnione.

5. Pidek A.: Wychów matek pszczelich; PWRiL, Warszawa, 1987.

6. Praca zbiorowa pod red. Prabuckiego J.: Pszczelnictwo; Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin, 1998.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu

W zakresie wiedzy

1. Student ma wiedzę o budowie i funkcjach życiowych pszczoły miodnej.

2. Student zna zasady gospodarki pasiecznej i rozumie oddziaływanie pogody i środowiska na funkcjonowanie rodzin pszczelich.

3. Student zna podstawy ekonomiki, marketingu i obrotu produktami pochodzenia pszczelego.

W zakresie umiejętności

1. Student ma opanowane wybrane metody chowu i hodowli pszczoły miodnej.

2. Student rozróżnia główne gatunki roślin pożytkowych wykorzystywanych przez pszczoły.

3. Student umie wykonać prace pasieczne oraz dokonać przeglądu gniazd pszczelich.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Student rozumie znaczenie pszczoły miodnej w przyrodzie.

2. Student potrafi w sposób odpowiedzialny odnosić się do zwierząt.

3. Student rozumie ważność przestrzegania zasad BHP w związku z pracą z pszczołą miodną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemne zaliczenie testowe (30 pytań) materiału wykładowego na zakończenie semestru. Zaliczenie trwa 45 min. Jeśli zaliczenie nie zostanie uzyskane w pierwszym terminie student ma prawo ponownie je zdawać ustnie lub pisemnie w drugim terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: EWA POPIELA, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: EWA POPIELA, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)