Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla małych przeżuwaczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>ChiHMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla małych przeżuwaczy
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi czynnikami genetycznymi i środowiskowymi wpływającymi na poziom produkcji małych przeżuwaczy (owce, kozy, lamy, alpaki, daniele), warunkami ich utrzymania oraz stosowanymi technologiami.

Pełny opis:

Charakterystyka pokrojowa i użytkowa owiec, kóz, lam, alpak i danieli. Zasady prowadzenia pracy hodowlanej. Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na poziom produkcji od owiec, kóz, lam, alpak i danieli. Warunki technologiczne i środowiskowe utrzymania róznych gatunków malych przeżuwaczy . Metody oceny okrywy włosowej od różnych gatunków małych przeżuwaczy. Projektowanie w zakresie chowu i hodowli owiec, kóz, lam, alpak i danieli.

Literatura:

1. Komosińska H., Podsiadło E.: Ssaki kopytne. PWN Warszawa, 2002.

2. Kuczaj M. (red.). Hodowla zwierząt. Organizacja produkcji zwierzęcej. Wyd. Marian Kuczaj, Wrocław, 2016.

3. Niżnikowski R.: Chów owiec. PWRiL Warszawa, 1994.

4. Niżnikowski R.: Hodowla, chów i użytkowanie owiec. Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o, 2011.

5. Patkowska-Sokoła B. (red) i wsp.: Podstawy chowu i hodowli owiec. Wyd. AR Wrocław, 2000.

6. Szeliga W.: Wybrane zagadnienia z chowu i hodowli owiec i kóz.. PWRiL Warszawa, 1998.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student ma ogólną wiedzę o pokroju i fizjologii różnych gatunków małych przeżuwaczy (owiec, kóz, lam, alpak, danieli)./sprawdzian, kolokwium, wypowiedź ustna, test, pytania problemowe, prezentacja multimedialna/BH1_W11,Student ma ogólną wiedzę z zakresu produkcji i technologii stosowanych w produkcji małych przeżuwaczy./sprawdzian, kolokwium, wypowiedź ustna, test, prezentacja multimedialna/BH1 - W07; BH1_W15,Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wytwarzania i pozyskiwania produktów pochodzących od małych przeżuwaczy - owiec, lam, kóz, alpak, danieli (mleko, mięso, wełna, skóry)./sprawdzian, kolokwium, wypowiedź ustna, test, prezentacja multimedialna, zajęcia terenowe/BH1_W14***; w zakresie umięjętności: Student zna zasady oraz potrafi analizować procesy biologiczne towarzyszące hodowli małych przeżuwaczy. BH1_U05,Student zna zasady i potrafi prowadzić chów i hodowlę małych przeżuwaczy na każdym etapie oraz posiada umiejętność przygotowania w języku polskim prezentacji multimedialnych dotyczących rozrodu małych przeżuwaczy i innych zagadnień związanych z produkcją tej grupy zwierząt. BH1_U06; BH1_U13; BH1_U16,Student potrafi zapewnić małym przeżuwaczom prawidłowe warunki środowiskowe i dobrostan. BH1_U12***; w zakresie kompetencji społecznych: Student potrafi odpowiedzialnie obchodzić się ze zwierzętami. BH1_K03; BH1_K04,Student potrafi odpowiedzialnie prowadzić produkcję owiec, kóz, lam, alpak i danieli mając świadomość właściwych warunków środowiskowych. BH1_K03,Student ma potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie hodowli małych przeżuwaczy - owiec, lam, kóz, alpak, danieli. BH1_K10

Metody i kryteria oceniania:

Studentów posiadających zaliczenie z ćwiczeń obowiązuje egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Wiedza zweryfikowana zostanie na wykładach na podstawie trwającego 90 minut egzaminu (30 pytań testowych i 2 pytania otwarte). Jeśli egzamin nie zostanie zaliczony w pierwszym terminie student ma prawo ponownie zdawać go ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym. Z egzaminu obowiązuje następująca skala ocen: 60-70% - dostateczny, 71-76% dostateczny plus, 77-85% - dobry, 86-90% - dobry plus, 91-100% - bardzo dobry.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT BODKOWSKI
Prowadzący grup: ROBERT BODKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)