Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla owadów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>CHÓWiHOU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla owadów użytkowych
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Zapoznanie z chowem i hodowlą owadów użytkowych (pszczołą miodna, trzmiel, pszczoły samotnice, jedwabnik morwowy).

Pełny opis:

Systematyka pszczół, środowiska życia pszczół, znaczenie gospodarcze pszczoły miodnej, trzmieli i pszczół samotnych, biologia pszczoły miodnej, gospodarka pasieczna, choroby i szkodniki pszczół, podstawy genetyki i hodowli pszczół, wychów matek pszczelich, metody chowu trzmieli i pszczół samotnych, baza pożytkowa pszczół; systematyka i środowisko życia jedwabnika morwowego, biologia i chów jedwabnika, baza pokarmowa jedwabnika morwowego.

Literatura:

1. Banaszak J.: Pszczoły i zapylanie roślin; PWRiL Oddz. w Poznaniu, 1987.

2. Gałuszka H.: Podstawy pszczelnictwa; skrypt dla szkół wyższych, Kraków, 1983.

3. Kostecki R., Tomaszewska B.: Choroby i szkodniki pszczół; PWRiL, Warszawa, 1987, wyd. II poprawione i uzupełnione.

4. Ostrowska W.: Gospodarka pasieczna; PWRiL, Warszawa, 1985, Wyd. III poprawione i uzupełnione.

5. Pidek A.: Wychów matek pszczelich; PWRiL, Warszawa, 1987.

6. Praca zbiorowa pod red. Prabuckiego J.: Pszczelnictwo; Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", Szczecin, 1998.

7. Roman A.: Podstawy pszczelarstwa. Wyd. AR Wrocław, 2006.

8. Skowronek W.: Pszczelnictwo; Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Oddział Pszczelnictwa, Pszczelnicze Towarzystwo

Naukowe, Puławy, 2001.

9. Wojtacki M.: Produkty pszczele i przetwory miodowe; wyd. VI, PWRiL, Warszawa, 1988.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: definiuje pozycję owadów użytkowych w świecie organizmów żywych /kolokwium/BH_P6S_WG01 ,opisuje budowę i funkcje życiowe pszczoły miodnej i jedwabnika morwowego /kolokwium/BH_P6S_WG01 ,opisuje zjawisko funkcjonowania pszczół w środowisku/kolokwium/ BH_P6S_WG01, BH_ P6S_WG05, BH_ P6S_WG10 ***; w zakresie umięjętności: posługuje się podstawowymi metodami chowu i hodowli owadów użytkowych (pszczoły miodnej, trzmieli i wybranych gatunków pszczół samotnych)

BH_ P6S_UW02, BH_ P6S_UW06, BH_ P6S_UW09 ,przeprowadza prace pasieczne oraz dokonać przeglądu gniazd pszczelich BH_ P6S_UW09,BH_ P6S_UW06,opracowuje projekt pasieki

BH_ P6S_UK11, BH_ P6S_UW09,BH_ P6S_UW06***; w zakresie kompetencji społecznych: Ma świadomość znaczeniem owadów pszczołowatych w przyrodzie.

BH_ P6S_KK01,postępuje w sposób odpowiedzialny ze zwierzętami

BH_ P6S_KR04, BH_ P6S_KK03,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemne zaliczenie testowe (30 pytań, test zamknięty jednokrotnego wyboru) materiału wykładowego na zakończenie semestru. Zaliczenie trwa 45 min. Jeśli zaliczenie nie zostanie uzyskane w pierwszym terminie student ma prawo ponownie je zdawać ustnie lub pisemnie w drugim terminie ustalonym uprzednio z prowadzacym przedmiot.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: EWA POPIELA, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: EWA POPIELA, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, AGNIESZKA MURAWSKA, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ADAM ROMAN
Prowadzący grup: PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)