Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chów i hodowla drobiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>CHÓWiHD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla drobiu
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

W trakcie prowadzenia przedmiotu przekazywane będą podstawowe i aktualne wiadomości dotyczące: technologii lęgu jaj , użytkowania nieśnego kur oraz produkcji kurcząt i indyków brojlerów w warunach chowu wielkotowarowego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników srodowiskowych na efektywność produkcji.

Pełny opis:

Pokrój i budowa anatomiczna kur; wskaźniki użytkowe ras i linii kur oraz indyków; czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na poziom produkcji nieśnej i mięsnej; warunki technologiczne i środowiskowe utrzymania ptaków; budowa i rola komórki; rozrodczej samicy ptaka; technika lęgu i rozwój embrionalny ptaków; odchów oraz analiza dysekcyjna i ekonomiczna kurcząt brojlerów.

Literatura:

1. Bielańska-Osuchowska Z.: Embriologia, PWRiL, Warszawa 1993.

2. Jamroz D., Podkański A.: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo cz. II, PWN, Warszawa, 2001.

3. Jankowski J.: Hodowla i użytkowanie drobiu, PWRiL, Warszawa 2012.

4. Mazanowski A.: Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów, Pro Agricola, 2011.

5. Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J.O.: Chów drobiu, Oficyna Wydawnicza, „Hoża” 1999.0

6. Miesięcznik Polskie Drobiarstwo

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy

1. Ma ogólną wiedzę z pokroju i anatomii róznych typów użytkowych kur i indyków.

2. Ma ogólną wiedzę z zakresu produkcji drobiarskiej.

3. Zna podstawowe technologie w produkcji drobiarskiej.

W zakresie umiejętności

1. Zna zasady oraz potrafi analizować prawidłowość rozwoju embrionalnego w jajach kurzych.

2. Zna zasady i potrafi prowadzić odchów brojlerów kurzych .

3. Wykazuje dbałość o zapewnienie ptakom prawidłowych warunków środowiskowych i dobrostanu, umie przygotować pomieszczenie do odchowu młodych ptaków.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Potrafi odpowiedzialnie obchodzić się z ptakami użytkowymi.

2. Potrafi odpowiedzialnie prowadzić produkcję jaj konsumpcyjnych i kurcząt rzeźnych mając świadomość konieczności zapewnienia właściwych warunków środowiskowych.

3. Ma potrzebę dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie chowu drobiu.

Metody i kryteria oceniania:

Studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemny egzamin dotyczący wiedzy. Przewiduje się 4 pytania problemowe. Egzamin trwać będzie 90 min. Na ocenę pozytywną wymagane będzie zdobycie 60% pozytywnych odpowiedzi. Jeśli egzamin nie zostanie zliczony w pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIA CHRZANOWSKA
Prowadzący grup: MARIA CHRZANOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIA CHRZANOWSKA
Prowadzący grup: MARIA CHRZANOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ
Prowadzący grup: ARTUR KOWALCZYK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA ŁUKASZEWICZ, JOANNA ROSENBERGER
Prowadzący grup: ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ, JOANNA ROSENBERGER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: EWA ŁUKASZEWICZ
Prowadzący grup: ARTUR KOWALCZYK, EWA ŁUKASZEWICZ, JOANNA ROSENBERGER
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)