Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie zwierząt monogastrycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>ŻZMON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt monogastrycznych
Jednostka: KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Skrócony opis:

Przedmiot "Żywienie zwierząt monogastrycznych" obejmuje swoja tematyką zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z zakresu produkcji pasz gospodarskich i treściwych stosowanych w żywieniu poszczególnych grup produkcyjnych trzody chlewnej. Wyjaśnione zostaną zależności między składem dawki pokarmowej, a fizjologią ich trawienia i wchłaniania składników pokarmowych. Zaprezentowane zostaną możliwości optymalizacji żywienia zwierząt monogastrycznych z wykorzystaniem różnych zestawów paszowych. Omówione zostaną możliwości żywieniowego przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia zwierząt oraz podstawy jakości mięsa. Dodatkowo student uzyska praktyczną umiejętność szacowania rzeczywistej wartości. pokarmowej pasz oraz bilansowania mieszanek paszowych i dawek pokarmowych z wykorzystaniem programów komputerowych.

Pełny opis:

Omówiona zostanie charakterystyka produkcji pasz gospodarskich i treściwych wykorzystujących te składniki w żywieniu poszczególnych grup produkcyjnych trzody chlewnej. Scharakteryzowane zostaną kryteria odpowiedniego doboru źródeł energii, białka, włókna, witamin i związków mineralnych dla różnych grup wiekowych trzody chlewnej. Wyjaśnione zostaną zależności między składem dawki pokarmowej, a fizjologią ich trawienia i wchłaniania składników pokarmowych. Zaprezentowane zostaną możliwości optymalizacji żywienia zwierząt monogastrycznych z wykorzystaniem różnych zestawów paszowych. Omówione zostaną możliwości żywieniowego przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia zwierząt oraz wpływ żywienia na jakości mięsa.

Literatura:

1. Jamroz D. (red.) Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. 3-tomowy podręcznik, Wyd. PWN Warszawa, 2005.

2. Chachułowa J. (red.) Pasze przemysłowe. Wyd. SGGW Warszawa, 1996.

3. Normy żywienia trzody chlewnej. Wyd. Ommtech Press, 1993.

4. Bognacki L., Grela E. Technika i zasady w żywieniu świń. Wyd. W.W.R., 2011.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu

W zakresie wiedzy

1. Student zna wartości pokarmowe i zastosowanie w żywieniu zwierząt monogastrycznych podstawowych pasz objętościowych i treściwych.

2. Student posiada wiedzę dotyczącą potrzeb pokarmowych zwierząt monogastrycznych i przesłanek do prawidłowego żywienia tych zwierząt.

3. Student zna podstawy i zasady normowania żywienia dla różnych grup technologicznych trzody chlewnej zgodnych z najnowocześniejszymi poglądami w tej dziedzinie.

W zakresie umiejętności

1. Student potrafi dobrać odpowiedni zestaw pasz dla ferm utrzymujących zwierzęta według różnych technologii produkcji.

2. Student umie ułożyć prawidłowe dawki pokarmowe dla zwierząt monogastrycznych różnie użytkowanych, posługuje się nowoczesnymi normami i programami normowania żywienia zwierząt monogastrycznych.

3. Student potrafi zaprojektować, zaprezentować oraz uzasadnić system żywienia różnych grup technologicznych zwierząt monogastrycznych zależnie od rodzaju gospodarstwa i jego bazy paszowej.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Student ma świadomość zależności między jakością zastosowanych pasz i wartością pokarmową dawki oraz jakością produktu zwierzęcego dla zdrowia zwierząt i ludzi.

2. Student wykazuje znajomość możliwości ograniczania ryzyka negatywnego wpływu złego żywienia poprzez rzetelną ocenę i dobór komponentów do dawek pokarmowych dla różnych grup technologicznych zwierząt monogastrycznych.

3. Student rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu nowych zasad i metod żywienia zwierząt monogastrycznych. Ma świadomość odpowiedzialności za zadania wspólnie realizowane w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczania przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz przygotowanie studenta do omawianego tematu. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zdobycie wymaganych umiejętności, reprezentowanie właściwych postaw przez studenta oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanego projektu.

Każde ćwiczenie jest zaliczane po sprawdzeniu jego prawidłowości.

Na podstawie pozytywnych ocen uzyskanych z projektu, wypowiedzi ustnych i aktywności wystawiona jest ocena średnia , która stanowi podstawę zaliczenia przedmiotu.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność podczas ćwiczeń w semestrze. Jednak student powinien odrobić to ćwiczenie z inną grupą ćwiczeniową lub zaliczyć ćwiczenie u prowadzącego celem potwierdzenia umiejętności i kompetencji z zakresu danego tematu ćwiczeniowego. Nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim oznacza zaliczenie ćwiczenia; jednak student powinien odrobić to ćwiczenie z inną grupą ćwiczeniową lub zaliczyć ćwiczenie u prowadzanego celem potwierdzenia umiejętności i kompetencji z zakresu danego tematu ćwiczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOGUSŁAW FUCHS
Prowadzący grup: BOGUSŁAW FUCHS, ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Prowadzący grup: ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)