Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywienie zwierząt przeżuwających

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-NI>ŻYWIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie zwierząt przeżuwających
Jednostka: KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zootechnika, nst. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Skrócony opis:

Zasady produkcji pasz objętościowych. Żywienie a funkcjonowanie żwacza i fizjologią

trawienia i wchłaniania u przeżuwaczy..Sposoby optymalizacji żywienia przeżuwaczy..

Możliwości żywieniowego przeciwdziałania zagrożenia zdrowia zwierząt oraz poprawy

jakości mleka i mięsa.

Pełny opis:

Omówione zostaną podstawowe uwarunkowania produkcji pasz objętościowych w

gospodarstwach utrzymujących zwierzęta przeżuwające. Scharakteryzowane zostaną

kryteria doboru odpowiednich gatunków i odmian roślin pastewnych w aspekcie potrzeb

żywieniowych zwierząt przeżuwających. Wyjaśnione zostaną zależności między składem

dawki pokarmowej, a funkcjonowaniem żwacza i fizjologią trawienia i wchłaniania

składników pokarmowych. Zaprezentowane zostaną możliwości optymalizacji żywienia

przeżuwaczy z wykorzystaniem różnych zestawów paszowych. Omówione zostaną możliwości

żywieniowego przeciwdziałania zagrożenia zdrowia zwierząt oraz poprawy jakości mleka i

mięsa.

Literatura:

1. Jamroz D. (red.) Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. 3-tomowy

podręcznik, PWN Warszawa, 2005.

2. Chachułowa J. (red.) Pasze. Wyd. SGGW, Warszawa 1996.

3. Jarrige R. (red.)Żywienie przeżuwaczy. Zalecane normy i tabele

wartości pokarmowej pasz.Omnitech Press, 1993.

4. Preś J., Bodarski R., Kinal S., Szulc T. Zasady żywienia wysoko

produkcyjnych krów mlecznych. Opolskie Stowarzyszenie Doradców i

WODR Łosiów, 2004.

5. Preś J i Mordak R (red.) Wybrane elementy żywienia a problemy

zdrowotne krów mlecznych. MedPharm Polska, 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student zna wartość pokarmową i zastosowanie w żywieniu

przeżuwaczy podstawowych pasz objętościowych i

treściwych/Efekty bieżące

sprawdzane na

ćwiczeniach, praca

projektowa/BH1 - W07; R1A_W03, R1A_W05, InzA_W01; BH1 - W08; R1A_W03, InzA_W02; BH1 - W14; R1A_W05; InzA_W02; InzA_W04,Posiada wiedzę dotyczącą przemian zachodzących w

żwaczu i ich implikacji dla praktyki żywienia przeżuwaczy/Efekty bieżące

sprawdzane na

ćwiczeniach, praca

projektowa/BH1 - W11; R1A_W04; BH1 - W12, R1A_W04, InzA_W02, InzA_W05,Zna podstawy i zasady normowania żywienia dla różnych

grup technologicznych bydła, owiec i kóz według

nowoczesnych systemów żywienia zwierząt przeżuwających/Efekty bieżące

sprawdzane na

ćwiczeniach, praca

projektowa/BH1 - W12; R1A_W04; InzA_W02; InzA_W05***; w zakresie umięjętności: Student potrafi dobrać odpowiedni zestaw pasz dla ferm

utrzymujących przeżuwacze w określonych warunkach

przyrodniczo-klimatycznych BH1 - U01; R1A_U01; R1A_U03; InzA_U01, InzA_U04; BH1 - U05; R1A_U05; InzA_U05; InzA_U07, BH1 - U11; R1A_U06, InzA_U01, InzA_U02, InzA_U08,Umie ułożyć prawidłowe dawki pokarmowe dla zwierząt

przeżuwających różnie użytkowanych posługując się

nowoczesnymi normami i programami normowania

żywienia przeżuwaczy BH1 - U08; R1A_U06; InzA_U01, InzA_U02, InzA_U04, InzA_U06; BH1 - U11; R1A_U06, InzA_U01, InzA_U02, InzA_U08,Potrafi dzięki zabiegom żywieniowym przeciwdziałać

zagrożeniom zdrowia zwierząt przeżuwających oraz

wpływać na jakość uzyskanych produktów pochodzenia

zwierzęcego BH1 - U08; R1A_U06; InzA_U01, InzA_U02, InzA_U04, InzA_U06; BH1 - U11; R1A_U06, InzA_U01, InzA_U02, InzA_U08; BH1 - U12; R1A_U06, InzA_U01***; w zakresie kompetencji społecznych: Student ma świadomość zależności między jakością

zastosowanych pasz i wartością pokarmową dawki, a

jakością produktu zwierzęcego oraz zdrowia zwierząt i ludzi BH1 - K04; R1A_K03, InzA_K01; BH1 - K05; R1A_K04; BH1 - K06; R1A_K04; BH1 - K09; R1A_K06,Wykazuje znajomość możliwości ograniczenia ryzyka

negatywnego wpływu złego żywienia poprzez rzetelną

ocenę i dobór komponentów do dawek pokarmowych dla

różnych grup technologicznych zwierząt przeżuwających BH1 - K06; R1A_K04; BH1 - K07; R1A_K05, InzA_K01, InzA_K02BH1 - K09; R1A_K06,Rozumie konieczność ciągłego uzupełniania wiedzy z

zakresu nowych zasad i metod żywienia przeżuwaczy BH1 - K01; R1A_K01, R1A_K07, BH1 - K10; R1A_K07

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń, ocena pracy projektowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Prowadzący grup: ELIZA PIKSA, ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KRÓL
Prowadzący grup: BARBARA KRÓL, ANNA SZUBA-TRZNADEL
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KRÓL
Prowadzący grup: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KRÓL
Prowadzący grup: BARBARA KRÓL, MAJA SŁUPCZYŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)