Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinformatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BZO-AM>Bioinformtics
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinformatics
Jednostka: KATEDRA GENETYKI
Grupy: 2 rok, sem. 4, zootechnika
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek:

Zootechnika

Poziom studiów:

II stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

czwarty

Skrócony opis:

prezentacja wybranych zagadnień z dziedziny bioinformatyki

Pełny opis:

bazy danych, równowaga Hardyego-Weinberga, współczynnik rekombinacji, analiza sprzężeń, analiza asocjacyjna, symulacje Monte Carlo, łańcuchy Markova, metody klasyfikacyjne

Literatura:

1. Bioinformatyka. Baxevanis, Ouellette, PWN

2. Podstawy bioinformatyki, Xiong, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

3. Linux. Programowanie w powłoce. Sobel, Helion

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student

w zakresie wiedzy:

1. Definiuje i objaśnia współczesne teorie i prawa przyrodnicze. Zna metodologię badań przyrodniczych i posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na interpretowanie złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych.

2. Zna metody statystyczne wykorzystywane w modelowaniu, opisie i interpretacji zjawisk i procesów biologicznych.

W zakresie umiejętności:

1.Właściwie dobiera metodologię badań i sprawnie posługuje się aparaturą wykorzystywaną w naukach biologicznych. Na podstawie zebranych danych empirycznych formułuje właściwe wnioski.

2. Tworzy bazy danych. Do analizy danych stosuje właściwe metody statystyczne wykorzystując odpowiednie pakiety statystyczne.

3. Posiada umiejętność przygotowania prezentacji wyników swoich badań, porównuje je z wynikami badań innych autorów. Potrafi prowadzić dyskusję. Umie znaleźć i zastosować innowacyjne rozwiązania.

W zakresie kompetencji społecznych

1. Wykorzystuje odpowiednie źródła informacji krytycznie oceniając ich wartość.

Metody i kryteria oceniania:

Studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemny lub ustny egzamin (5-10 otwartych pytań) w sesji egzaminacyjnej. Egzamin pisemny trwa maksymalnie 90 minut. W czasie egzaminu student ma prawo do korzystania z notatek, lecz nie może komunikować się z innymi osobami. Jeśli egzamin nie zostanie zliczony w pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDA MIELCZAREK, JOANNA SZYDA
Prowadzący grup: MICHALINA JAKIMOWICZ, BARBARA KOSIŃSKA-SELBI, MAGDA MIELCZAREK, JOANNA SZYDA, JOOST VAN HOOF
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)