Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy statystycznego modelowania danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBI-SL>PODSTMO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystycznego modelowania danych
Jednostka: KATEDRA GENETYKI
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student po kursie zna podstawowe metody dyskryminacyjne i potrafi je wykonać w pakiecie statystycznym R. Dodatkowo ma ugruntowaną wiedzę z zakresu modelowania liniowego i nieliniowego.

Pełny opis:

Kurs dotyczy praktycznych aspektów modelowania danych z wykorzystaniem pakietu R. Obejmuje najważniejsze metody analizy dyskryminacyjnej oraz metody analizy regresji, analizę składowych głównych, analizę czynnikową, analizę składowych niezależnych oraz metody analizy skupień. Omówione zostaną związki łączące metody statystyczne ze sztucznymi sieciami neuronowymi oraz wprowadzone zostaną najważniejsze kryteria wyboru modelu.

Literatura:

1. J. Koronacki i J. Ćwik "Statystyczne systemy uczące się". Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005.

2. J. Koronacki i J. Mielniczuk "Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych". Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu modeli liniowych i nieliniowych oraz analizy wariancji. Zna najważniejsze metody klasyfikacji oraz kryteria służące do wyboru właściwego modelu./Efekty sprawdzane na ćwiczeniach i wykładach./BI_P6S_WG06, BI_P6S_WG08, BI_1A_W10, BI_P6S_WG11,/,/ ; w zakresie umięjętności: Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę danych z wykorzystaniem pakietu R. BI_P6S_UW01,Student umie zastosować właściwą metodę klasyfikacji, wybrać właściwy model w oparciu o poznane kryteria. BI_P6S_UW08,Student potrafi wyciągnąć i sformułować odpowiednie wnioski. BI_P6S_UW06 ; w zakresie kompetencji społecznych: Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia BI_P6S_KO04, ,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu i ćwiczeń na podstawie dwóch kolokwium obejmujących podstawową teorię wyłożoną na kursie i część praktyczną z ćwiczeń. Na zaliczenie każdego kolokwium trzeba zdobyć przynajmniej 50% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI, MICHAŁ WÓJCIK
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI, MICHAŁ WÓJCIK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)