Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modele liniowe i mieszane na przykładzie analizy danych biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBI-SL>MODLINADB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modele liniowe i mieszane na przykładzie analizy danych biologicznych
Jednostka: KATEDRA GENETYKI
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student w czasie kursu zapoznawany jest z teoretycznymi i praktycznymi aspektami modelowania danych biologicznych i bioinformatycznych przy pomocy modeli liniowych i mieszanych. Szczególny nacisk kładziony jest na poznanie metod statystycznych oraz umiejętność zaprogramowania ich w pakiecie komputerowym R.

Pełny opis:

Wprowadzenie do pakietu R, modele liniowe, analiza wariancji, kryteria AIC, BIC i mBIC, regresja krokowa, modele mieszane, testowanie istotności estymowanych parametrów, test LRT, estymacja parametrów wariancji w modelach mieszanych.

Literatura:

Biecek P. (2011). Analiza danych z programem R. Modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Biecek P. (2008). Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wydawnicza GiS.

Crawley M. J. (2007). The R Book. Wiley.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student w czasie kursu zapoznawany jest z teoretycznymi i praktycznymi aspektami modelowania danych biologicznych i bioinformatycznych przy pomocy modeli liniowych i mieszanych /Efekt sprawdzany systematycznie na ćwiczeniach i wykładach oraz podczas prezentacji wyników projektów./BI_P6S_WG06, BI_P6S_WG07, BI_P6S_WG08,Szczególny nacisk kładziony jest na poznanie metod statystycznych oraz umiejętność zastosowania tych metod do danych rzeczywistych w pakiecie komputerowym R./Efekt sprawdzany systematycznie na ćwiczeniach i wykładach oraz podczas prezentacji wyników projektów./BI_P6S_WG10,/ ; w zakresie umięjętności: Student zna wyposażenie laboratorium komputerowego oraz specyfikę i zasady bezpiecznej pracy w laboratorium komputerowym, - ma opanowane podstawowe wiadomości dotyczące statystycznego modelowania danych bioinformatycznych oraz obsługi pakietu statystycznego R. BI_P6S_UW01, BI_P6S_UW03,BI_P6S_UW04,Przeprowadza analizy statystyczne na danych rzeczywistych. BI_P6S_UW05, BI_P6S_UW06, BI_P6S_UW08, ; w zakresie kompetencji społecznych: Student krytycznie ocenia posiadany przez siebie zasób wiedzy. BI_P6S_KK01, ,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: Dwa projekty na ocenę wykonywanych w grupach rboczych. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ocen.

Zaliczenie przedmiotu: Na podstawie oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: MICHALINA JAKIMOWICZ, TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: TOMASZ SUCHOCKI
Prowadzący grup: MICHALINA JAKIMOWICZ, TOMASZ SUCHOCKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)