Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBI-SL>GENCZL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka człowieka
Jednostka: KATEDRA GENETYKI
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Genom człowieka, mutacje genowe i aberracje chromosomowe, klasyfikacja chorób genetycznych człowieka; poradnictwo genetyczne, metody wykrywania mutacji, terapia genowa, dysmorfologia człowieka.

Pełny opis:

Genom człowieka, mutacje genowe i aberracje chromosomowe, klasyfikacja chorób genetycznych człowieka; poradnictwo genetyczne, metody wykrywania mutacji, terapia genowa, dysmorfologia człowieka.

Literatura:

1. Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna. Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2011;

2. Korf BR. Genetyka człowieka.Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003;

3. Passarge E.: Genetyka. Wyd. Lekarskie PZWL 2004;

4. Węgleński P. Genetyka molekularna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006;

5. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007;

6. Epstein RJ. Biologia molekularna człowieka. Wydawnictwo Czelej 2005.

7.Carey J.; White B. Medical genetics. Mosby 2006

8.Strachan T., Read AP.; Human Molecular Genetics. Garland Science 2004

9.Allison L.A. Fundamental Molecular Biology. Blackwell Publishing 2007

10.Pritchard DJ.Korf BR.; Medical Genetics at a Glance Blackwell Publishing 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student zna budowę genomu człowieka; ma ogólną wiedzę o technikach wykrywania mutacji w chorobach genetycznych. /egzamin testowy/[BI_P6S_WG03; BI_P6S_WG05; BI_P6S_WG012], Wykazuje się znajomością różnych chorób genetycznych człowieka./egzamin testowy/[BI_P6S_WG03; BI_P6S_WG05],Potrafi sklasyfikować mutacje genowe i aberracje chromosomowe Student zna cele poradnictwa genetycznego oraz terapii genowej./egzamin testowy/[BI_P6S_WG03; BI_P6S_WG05] ; w zakresie umięjętności: Student nabywa umiejętność izolacji genomowego DNA, amplifikacji DNA za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy, elektroforezy na żelu agarozowym. Student potrafi wykonać takie metody laboratoryjne jak: metoda SSCP/MSSCP, analiza restrykcyjna oraz potrafi przygotować próby do reakcji sekwencjonowania. [BI_P6S_UW02; BI_P6S_UW07],Student w czasie kursu zapoznawany jest z metodami analizy statystycznej i programami komputerowymi stosowanymi do analizy wyników genotypowania oraz do określenia różnicy w częstości alleli pomiędzy analizowanymi grupami.

[BI_P6S_UW07; BI_P6S_UW08],Po kursie student będzie potrafił odszukać znaczące informacje na stronach internetowych o podłożu molekularnym chorób genetycznych oraz będzie potrafił zinterpretować ten rodzaj informacji Ukończenie kursu umożliwia prowadzenie badań genetycznych, pracę w laboratorium diagnostycznym, a także w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych pochodzenia biologicznego. [BI_P6S_UU14] ; w zakresie kompetencji społecznych: Student zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium genetycznym [BI_P6S_KO04],Student wykazuje odpowiedzialność za powierzony drobny sprzęt laboratoryjny, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie przygotowywane doświadczenia. [BI_P6S_KO04],

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: sprawdzenie wiadomości przed każdym ćwiczeniem, kolokwium końcowe na ostatnich ćwiczeniach;egzamin testowy; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 60%; na ocenę wpływ mają po 50% zaliczenie ćwiczeń i egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)