Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie genomu metodami genetyki molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBI-SL>BADGENGM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badanie genomu metodami genetyki molekularnej
Jednostka: KATEDRA GENETYKI
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bioinformatyka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Funkcjonowanie genomów prokariotycznych, jądrowych oraz organellowych. Molekularne metody badania genomów.

Pełny opis:

Właściwości genetyczne genomów prakariotycznych, eukariotycznych genomów jądrowych i organellowych. Katalogi i rodziny genów. Modyfikacje chromatyny i ekspresja genomu. Metody badań miejsc w genomie zajętych przez geny. Rola białek wiążących DNA. Transkrypcja i obróbka RNA. Regulacja aktywności genomu. Synteza proteomu.

Literatura:

1. Genomy. Nowe wydanie. T.A. Brown. PWN. Warszawa. 2009.

2. Podstawy biologii komórki. T 1 i 2. Praca zbiorowa pod red. Albertsa, Wyd. Nauk. PWN. Warszawa. 2009.

3. Podstawy molekularne biologii komórki. Fuller G., Shields D. PZWL. Warszawa. 2000.

4.Carey J.; White B. Medical genetics. Mosby 2006

5.Strachan T., Read AP.; Human Molecular Genetics. Garland Science 2004

6.Allison L.A. Fundamental Molecular Biology. Blackwell Publishing 2007

7.Pritchard DJ.Korf BR.; Medical Genetics at a Glance Blackwell Publishing 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu w zakresie wiedzy: Student rozumie działanie genomów prakariotycznych i eukariotycznych/zaliczenie wykładów w postaci pisemnego egzaminu/[BI_P6S_WG03; BI_P6S_WG05],Student zna metody badania genomów jądrowych i mitochondrialnych organizmów/zaliczenie wykładów w postaci pisemnego egzaminu/[BI_P6S_WG11; BI_P6S_WG12],Student rozumie znaczenie związku modelowania chromatyny oraz relacji modyfikacji DNA z ekspresją genomu/zaliczenie wykładów w postaci pisemnego egzaminu/[BI_P6S_WG03; BI_P6S_WG05] ; w zakresie umięjętności: odróżnia metody eksponujące określone części genomu pro- i eukariotycznego [BI_P6S_UW02; BI_P6S_UW07],potrafi wskazać metody określające specyficzne strukturalne oraz funkcjonalne rejony genomów [BI_P6S_UW02; BI_P6S_UW07],. . ; w zakresie kompetencji społecznych: Student poznał zasady bezpiecznej pracy w laboratorium, ma świadomość wpływu dokładności przeprowadzanych badań na ich rezultaty. [BI_P6S_KO04],Student wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt laboratoryjny, potrafi pracować w zespole, ma świadomość efektów pracy w zespole. [BI_P6S_KO04],. .

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu:sprawdzenie wiadomości przed każdym ćwiczeniem w postaci kartkówki; kolokwium końcowe na ostatnich ćwiczeniach; zaliczenie wykładów w postaci egzaminu pisemnego;minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 60%; Zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i egzaminu obejmującego wiedzę z wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KOSOWSKA, BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BARBARA KOSOWSKA, BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BARBARA KOSOWSKA, BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Prowadzący grup: BOŻENA MARSZAŁEK-KRUK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)