Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terapeutyczne wykorzystanie zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBC-SL>TERWYZW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terapeutyczne wykorzystanie zwierząt
Jednostka: KATEDRA GENETYKI
Grupy: Przedmioty 6 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biologia człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Studenci podczas kursu zapoznają się z założeniami i możliwością wykorzystania zwierząt w terapii osób niepełnosprawnych oraz osób z różnego rodzaju problemami np. zdrowotnymi bądź społecznymi. Tematyka zajęć obejmuje szerokie spektrum zajęć terapeutycznych z towarzyszeniem zwierząt: dogoterapię, felinoterapię, hipoterapię czy apiterapię.

Pełny opis:

Charakterystyka gatunków oraz ras zwierząt wykorzystywanych w animaloterapii. Założenia terapii z wykorzystanie zwierząt, ich podział i funkcje. Problemy zdrowotne, społeczne i psychologicznego, w terapii których wykorzystywana jest animaloterapia. Rodzaje zajęć. Zasady prowadzenia i odpowiedniego doboru zajęć w odniesieniu do konkretnych potrzeb.

Literatura:

1. Sipowicz K.: Dogoterapia. PWN Warszawa 2016

2. Katarzyna Bochowicz i in. (red. prowadz. Nina Bekasiewicz): DOGOTERAPIA - terapia kontaktowa z udziałem psów : założenia i wykorzystanie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaciel", Warszawa 2003

3. Rybicka D.: Felinoterapia w teorii i praktyce. Poligraf, 2017

4. Strumińska A.: Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, PWRiL 2003

5. Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób niepełnosprawnych, Wyżnikiewicz-Nawracała A., wyd. ucz. AWFiS 2002

6. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu, Straus I., Fundacja „Hipoterapia” 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01: Student zna zasady działania podstawowego sprzętu laboratoryjnego (m.in. pipety, vortex, łaźnia wodna, wirówka, mieszadło magnetyczne, pH metr, wagi laboratoryjne) oraz wybranych urządzeń pomiarowych (spektrofotometry) [Metody oceny: obserwacja pracy na zajęciach, pytania problemowe / BC_P6S_WG01].

W02: Zna i rozumie molekularne podstawy działania reaktywnych form tlenu oraz ich wpływu na organizmy żywe, ze szczególnym uwzględnieniem organizmu człowieka. Dzięki znajomości mechanizmów działania związków przeciwutleniających, oraz stabilności oksydacyjnej różnych źródeł tłuszczy, student jest w stanie wskazać możliwości praktycznego wykorzystania tej wiedzy [Metody oceny: Ttst, sprawozdania z ćwiczeń / BC_P6S_WG04, BC_P6S_WG06].

Umiejętności:

U01: Przeprowadza proste analizy ilościowe i jakościowe. Sprawnie i bezpiecznie posługuje się wybranymi odczynnikami, szkłem, drobnym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą [Metody oceny: sprawozdania z ćwiczeń, obserwacja pracy na zajęciach, pytania problemowe / BC_P6S_UW01].

U02: Sprawnie i bezpiecznie posługuje się wybraną aparaturą pomiarową. Umie zadbać o miejsce pracy [Metody oceny: obserwacja pracy na zajęciach, pytania problemowe / BC_P6S_UW02].

U03: Posiada umiejętność przygotowania sprawozdania i referatu oraz wykorzystuje w tym celu zdobytą wiedzę praktyczną oraz wszelkie dostępne źródła informacji [Metody oceny: sprawozdania z ćwiczeń + referat / BC_P6S_UW12].

Kompetencje społeczne:

K01: Wykazuje zainteresowanie systematyczną aktualizacją wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych, a także rozumie potrzeby uzupełniania wiedzy przez całe życie [Metody oceny: sprawozdania z ćwiczeń + referat / BC_P6S_KK01].

K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, pełniąc w niej różnorodne role. Jest zorientowany na efektywną i bezpieczną współpracę. Dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych [Metody oceny: sprawozdania z ćwiczeń + referat / BC_P6S_KR04].

Metody i kryteria oceniania:

100% średnia z ocen z poszczególnych bloków tematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI, ADAM ROMAN, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: KATARZYNA CZYŻ, MACIEJ DOBROWOLSKI, EWA POPIELA, ADAM ROMAN, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI, ADAM ROMAN, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI, PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN, ANNA WYROSTEK, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MACIEJ DOBROWOLSKI, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI, PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN, ANNA WYROSTEK, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI, PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN, ANNA WYROSTEK, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI, PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN, ANNA WYROSTEK, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Prowadzący grup: MACIEJ DOBROWOLSKI, PAWEŁ MIGDAŁ, ADAM ROMAN, ANNA WYROSTEK, MAGDALENA ZATOŃ-DOBROWOLSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)