Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seksualność człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBC-SL>SEKSCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seksualność człowieka
Jednostka: INSTYTUT BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biologia człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Poznanie mechanizmów doboru płciowego oraz ewolucji zachowań seksualnych i miłości. Uzasadnienie tezy, że miłość jest „produktem” ewolucji. Opis modeli seksualności i erotyzmu w wybranych kulturach świata. Zrozumienie konfliktu pomiędzy naturą (np. biologiczna poligamia Homo sapiens) a kulturą. Charakterystyka przebiegu rozwoju psychoseksualnego oraz czynników biologicznych i psychologicznych zaangażowanych w ukształtowanie się orientacji seksualnej; rozumienie homo-, bi- oraz heteroseksualizmu jako przejawu zmienności biologicznej. Określanie norm seksuologicznych i kryteriów demarkacji seksu typowego i nietypowego (parafilie). Zapoznanie studenta z metodologią stosowaną w badaniach seksuologicznych. Poznanie nowoczesnych metod planowania rodziny. Ukształtowanie właściwych postaw i zachowań dotyczących profilaktyki zdrowia seksualnego, zwłaszcza unikania zachowań ryzykownych i chorób przenoszonych drogą płciową.

Pełny opis:

Historia seksualności. Seksuologia jako nauka interdyscyplinarna – cele, metodologia i podstawy teoretyczne. Podstawowe pojęcia i definicje: erotyka, erotyzm, bodźce i zachowania seksualne, popęd płciowy, libido, orientacja seksualna, ars amandi. Struktura seksu i erotyzmu w aspekcie biokulturowym. Rodzaje płci i sposoby ich opisu. Dymorfizm płciowy w aspekcie biologicznym i kulturowym –zachowania związane z płcią. Rozwój psychoseksualny – fazy, zaburzenia, metody badania. Ewolucja zachowań seksualnych i miłości, atrakcyjność fizyczna mężczyzn i kobiet – charakterystyka, mechanizmy ewolucji. Seks typowy i nietypowy, kryteria podziału. Parafilie. Rodzaje norm seksualnych i sposoby ich określania. Zaburzenia seksualne (dysfunkcje) – przykłady, charakterystyka, możliwości leczenia. Metody antykoncepcji. Edukacja seksualna i profilaktyka zdrowia seksualnego – kształtowanie postaw i wyborów; choroby przenoszone drogą płciową.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V. (red.). 2010. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

2. Diamond J. 1997. Why is sex fun? The Evolution of human sexuality. Basic Books, New York.

Uzupełniająca:

1. Dawkins R. 198Uzupełniająca:9. The selfish gene . Oxford University Press, New York

2. Dixson A.F.1998. Primate sexuality: Comparative studies of the prosimians, monkeys, apes, and human beings. Oxford University Press, Oxford.

3. Izdebski Z. 2010. Seks Polaków w Internecie. Raport Polpharmy. Polpharma, Warszawa.

4.Izdebski Z., Ostrowska A. 2003. Seks po polsku. Muza S.A., Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01: Zna mechanizmy doboru płciowego oraz ewolucję zachowań seksualnych i miłości, wyjaśnia zjawisko homo-, bi- oraz heteroseksualizmu jako przejaw zmienności biologiczną [BC_P6S_WG07, BC_P6S_WG13, BC_P6S_WK18].

W02: Zna modele seksualności i erotyzmu w wybranych kulturach świata [BC_P6S_WG07, BC_P6S_WG13, BC_P6S_WK18].

W03: Charakteryzuje przebieg rozwoju psychoseksualnego oraz wskazuje czynniki biologiczne i psychologiczne wpływające na ukształtowanie się orientacji seksualnej [BC_P6S_WG07, BC_P6S_WG13, BC_P6S_WK18].

Umiejętności:

U01: Potrafi uzasadnić tezę, że miłość jest „produktem” ewolucji i wskazuje źródło możliwych konfliktów pomiędzy naturą a kulturą [BC_P6S_UK13].

U02: Potrafi określić normy seksuologiczne i kryteria demarkacji seksu typowego i nietypowego oraz ocenić w jakim stopniu zachowania seksualne są parafiliami [BC_P6S_UK13].

U03: Posługuje się metodologią stosowaną w badaniach seksuologicznych; wskazuje nowoczesne metody planowania rodziny [BC_P6S_UK13].

Kompetencje społeczne:

K01: Wykazuje właściwe postawy i zachowania dotyczące zdrowia seksualnego, zwłaszcza unikania zachowań ryzykownych i chorób przenoszonych drogą płciową i aktywnie je propaguje [BC_P6S_KK01, BC_P6S_KO02, BC_P6S_KR05].

Metody i kryteria oceniania:

Studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje dodatkowy pisemny test zaliczeniowy (40-50 otwartych pytań, częściowo o charakterze problemowym). Test uznaje się za zdany przy 60% poprawnych odpowiedzi. Ocena ostateczna jest średnią ważoną z zaliczenia ćwiczeń (40%) i testu zaliczeniowego (60%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI, KATARZYNA GRAJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI, KATARZYNA GRAJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI, KATARZYNA GRAJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI, KATARZYNA GRAJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI, KATARZYNA GRAJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI
Prowadzący grup: KRZYSZTOF BORYSŁAWSKI, KATARZYNA GRAJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)