Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychofizjologia stresu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBC-SL>PSFIZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia stresu
Jednostka: INSTYTUT BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biologia człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Omówiona będzie rola stresu w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, psychofizjologiczne przyczyny powstawania nieprawidłowości zdrowotnych oraz rola prawidłowego stylu życia w radzeniu sobie ze stresem.

Pełny opis:

Źródła stresu psychospołecznego. Związki pomiędzy poziomem stresu a rozwojem nieprawidłowości zdrowotnych. Mechanizmy powstawania zaburzeń zdrowotnych. Znaczenie adaptacji w radzeniu sobie ze stresem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sapolsky, RM. Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Wydawnictwo PWN. 2010.

Literatura uzupełniająca:

Selye H. Stress życia. Warszawa 1956

Selye H. Stres okiełznany. Wydawnictwo PWN 1977

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01: Zna procesy fizjologiczne komórek i funkcjonowanie tkanek oraz narządów roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Objaśnia związki między budową i funkcją poszczególnych organów człowieka i zwierząt [Metody oceny: efekty bieżące sprawdzane na ćwiczeniach, test na zakończenie zajęć / BC_P6S_WG06].

W02: Rozumie fundamentalne zjawiska i procesy przyrodnicze oraz ich związki z licznymi dyscyplinami pokrewnymi [Metody oceny: efekty bieżące sprawdzane na ćwiczeniach, test na zakończenie zajęć / BC_P6S_WK18].

Umiejętności:

U01: Ocenia tryb życia człowieka pod kątem wpływu na zdrowie w populacjach współczesnych i pradziejowych [Metody oceny: efekty bieżące sprawdzane na ćwiczeniach / BC_P6S_UW10].

Kompetencje społeczne:

K01: Propaguje zachowania prozdrowotne i proekologiczne [efekty bieżące sprawdzane na ćwiczeniach / BC_P6S_KO02].

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia mają charakter seminariów, na których każdy student wygłasza po 2 (10 minutowe) referaty na wskazany temat. Ocenie podlegać będzie: prawidłowe ujęcie tematu, umiejętność przedstawienia tematu wykorzystując multimedia, trafny dobór najnowszej literatury, umiejętność zwięzłego i merytorycznie poprawnego przedstawienia zagadnienia, umiejętność wywołania i prowadzenia krótkiej dyskusji z pozostałymi studentami, umiejętność samodzielnego podsumowania dyskusji i wnioskowania. Studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemny test zaliczeniowy (40 pytań otwartych lub zamkniętych). Test trwa 60 min. i jest uznany za zdany przy min. 60% uzyskanych punktów. Niezaliczenie testu uprawnia do jego ponownego zdawania, ustnie lub pisemnie. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA LIPOWICZ
Prowadzący grup: KATARZYNA GRAJA, ANNA LIPOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA LIPOWICZ
Prowadzący grup: KATARZYNA GRAJA, ANNA LIPOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA LIPOWICZ
Prowadzący grup: KATARZYNA GRAJA, ANNA LIPOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA LIPOWICZ
Prowadzący grup: KATARZYNA GRAJA, ANNA LIPOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA LIPOWICZ
Prowadzący grup: KATARZYNA GRAJA, ANNA LIPOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA LIPOWICZ
Prowadzący grup: KATARZYNA GRAJA, ANNA LIPOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)