Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucjonizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBC-SL>EWOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewolucjonizm
Jednostka: INSTYTUT BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biologia człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Ewolucjonizm - nauka ogólno biologiczna. Jej zadaniem jest poznanie praw i prawidlowosci historycznego rozwoju swiata organicznego w ciągu historii geologicznej ziemi. Ewolucja dysponuje hipotezami, ideami i realnymi faktami, pozwola poznać czynniki i mechanizmy zaawansowanych zmian w przyrodzie. Teoria ewolucji proponuje kompleks woobrazeń, dopuszczalnosci i metod w celuprognozowanie wydarzeń i zjawisk w srodowisku abiotycznym i biotycznym.

Pełny opis:

Ewolucja jako zjawisko ogólnobiologiczne, historia powstawania idei ewolucji, teoria ewolucji Darwina, historia powstawania życia, historia rozwoju bioty, czynniki i mechanizmy ewolucji, molekularno-genetyczne zasady ewolucji, syntetyczna teoria ewolucji, adaptacjogeneza i makroewolucja, progresja i regresja w ewolucji, ewolucja w onto i filogenezie, prawa i prawidłowości ewolucji, współczesne teorii ewolucji.

Literatura:

1. Dańko J.N. ewolucja taksonów i ewolucja organizmów. uniwersytet, Sumy, 2013.

2. Szarski H. Mechanizmy ewolucji. Panstw. Wyd-wo Naukowe. Warszawa, 1986.

3. Wainer J. Życie i ewolucja Biosfery. Wyd-wo Naukowe PAN. Warszawa, 2012.

4. Szmalgauzen I.I Czynniki ewolucji. Wyd-wo Naukowe PAN. Warszawa, 1986.

5. Łomnicki A. Strategia ewolucyjnie stabilna. Kosmos, 36, 1987.

6. Dzik J. Dzieje życia na Ziemi. Wyd-wo Naukowe PAN. Warszawa, 2011.

7. Krzanowska H. Zarys mechanizmów ewolucji. Warszawa. 2002.

8. Futuyma D.J. Ewolucja. Wyd-wo. Un-tu Warszaw. 2008r.

Zalecana literatura dodatkowa:

1.Dawkins J. Samolubny gen. Memetyka. Warszawa, 1988

2.Fred Hoyle. Matematyka ewolucji. Wyd-wo Megas, Warszawa, 2003 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01: Opisuje historię rozwoju ewolucjonizmu. Zna dowody ewolucji z zakresu paleontologii, anatomii porównawczej, embriologii,

biochemii; wyjaśnia zasady doboru naturalnego, płciowego i innych form, opisuje mechanizm specjacji, zna ogólne zasady ewolucji

organizmów żywych [Metody oceny: sprawdzanie ustne / BC_P6S_WG05].

W02: Zna i rozumie podstawowe mechanizmy i prawa ewolucji, opisuje historię rozwoju ewolucjonizmu. Zna dowody ewolucji z zakresu paleontologii, anatomii porównawczej, embriologii, biochemii; wyjaśnia zasady doboru naturalnego, płciowego i innych form, opisuje mechanizm specjacji, zna ogólne zasady ewolucji organizmów żywych oraz mikro i makro ewolucji [Metody oceny: sprawdzanie ustne / BC_P6S_WG06].

W03: Wykazuje wiedzę o molekularno-genetycznych zasadach ewolucji, zna podstawy współczesnych teoriach ewolucji [Metody oceny: egzamin / BC_P6S_WG08].

Umiejętności:

U01: Prawidłowo określa chronologię przyrody i datuje towarzyszące jej formy życia (organizmy), interpretuje przynależność taksonomiczną organizmów w kontekście ewolucyjnym, opisuje zjawiska przejawów ewolucji w przyrodzie [Metody oceny: sprawdzanie ustne / BC_P6S_UW09].

U02: Wykorzystuje proste programy komputerowe z filogenezy i ewolucji organizmów [Metody oceny: dyskusja na ćwiczeniach / BC_P6S_UW10].

U03: Umie przedstawić i wykorzystać zdobytą wiedzę we współpracy z przedstawicielami i innych nauk o życiu a także o ochronie środowiska [Metody oceny: egzamin / BC_P6S_UW10].

Kompetencje społeczne:

K01: Jest chętny do uzupełniania wiedzy przez całe życie, aktywny w podnoszeniu swoich kwalifikacji na drodze kursów i szkoleń

specjalistycznych [Metody oceny: sprawdzanie ustne / BC_P6S_KO02].

K02: ma świadomość odpowiedzialności za zrealizowanie wiedzy ewolucyjnej w społeczeństwie, rozumie wartość naukową i społeczną w podniesieniu kompetencje zawodowych [Metody oceny: sprawdzanie ustne / BC_P6S_KO03].

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin testowy (minimum 25 otwartych pytań) w sesji egzaminacyjnej i w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: LEONID REKOVETS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LEONID REKOVETS
Prowadzący grup: OLEKSANDR KOVALCHUK, LEONID REKOVETS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: CEZARY MITRUS, LEONID REKOVETS
Prowadzący grup: GRZEGORZ APOZNAŃSKI, CEZARY MITRUS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: CEZARY MITRUS
Prowadzący grup: CEZARY MITRUS, ANDRZEJ WOŹNICA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: CEZARY MITRUS
Prowadzący grup: CEZARY MITRUS, ANDRZEJ WOŹNICA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: CEZARY MITRUS
Prowadzący grup: GRZEGORZ APOZNAŃSKI, CEZARY MITRUS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)