Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropogeneza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBC-SL>ANTRGE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropogeneza
Jednostka: INSTYTUT BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - biologia człowieka, st. i-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Biologia człowieka

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

szósty

Skrócony opis:

Krytyczna analiza ewolucji prowadzące do powstania współczesnego człowieka. Ocena zmian zachodzących w budowie anatomicznej hominidów.

Pełny opis:

Szczegółowy przegląd zróżnicowania budowy czaszki i szkieletu pozaczaszkowego pomiędzy i w obrębie gatunków kopalnych homininów (w tym budowy uzębienia – w odniesieniu do typu diety). Wpływ makro- i mikroewolucji na rozwój i zróżnicowanie hominidów. Metodyka badań oraz różnorodność stanowisk badawczych. Znaczenie danych genetycznych w rekonstrukcji filogenezy człowieka.

Literatura:

1. Leakey R., Pochodzenie człowieka. Wydawnictwo CIS i Oficyna Wydawnicza MOST

2. Lewin R., Wprowadzenie do ewolucji człowieka. Prószyński i S-ka. 2000

3. Stringer Ch., Andrews P., The Complete World of Human Evolution. Thames and Hudson. 2005.

4. Tattersall I., Delson E., Couvering J., Encyclopedia of human evolution and prehistory. Garland Publishing New York and London. 2000.

5. Wolpoff, M.H., Paleoanthropology, 2nd edn. New York: McGraw-Hill.1999

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01: Zna podstawowe metody badań w antropogenezie, formułuje hipotezy badawcze oraz rozwiązuje podstawowe problemy naukowe, zna nazewnictwo systematyczne form kopalnych [Metody oceny: test pytań otwartych oraz zamkniętych / BC_P6S_WG10; BC_P6S_WG11].

W02: Objaśnia ewolucyjne przystosowania budowy hominidów do zmian środowiska w przeszłości [Metody oceny: test pytań otwartych oraz zamkniętych / BC_P6S_WG13].

W03: Rozumie, że zróżnicowanie budowy form przedludzkich jest efektem potencjału genetycznego w różnych warunkach środowiskowych oraz koewolucji biologicznej i kulturowej [Metody oceny: test pytań otwartych oraz zamkniętych / BC_P6S_WG10; BC_P6S_WG12].

Umiejętności:

U01: Identyfikuje różnice w budowie szkieletu form kopalnych w porównaniu do współczesnego człowieka i objaśnia związane z tym możliwe zmiany ewolucyjne [Metody oceny: prezentacja oraz dyskusja / BC_P6S_UW10].

U02: Dokumentuje zróżnicowanie budowy szkieletów form kopalnych [Metody oceny: prezentacja oraz dyskusja / BC_1A_U10; BC_1A_U15 - stare nr efektów].

U03: Dyskutuje i ocenia informacje o najnowszych wynikach badań w antropogenezie [Metody oceny: prezentacja oraz dyskusja / BC_P6S_UW05; BC_P6S_UK14; BC_P6S_UO15]

Kompetencje społeczne:

K01: Planuje zadania badawcze i określa ich priorytet [Metody oceny: obserwacja pracy studenta i wymiana poglądów w trakcie ćwiczeń / BC_P6S_KK01]

Metody i kryteria oceniania:

Studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemny test egzaminacyjny z wiadomości przedstawionych na wykładach (50 pytań, zamkniętych i otwartych o charakterze problemowym). Test trwa 90 min. i jest uznany za zdany przy 60% poprawnych odpowiedzi.Jeśli egzamin nie zostanie zliczony w pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Prowadzący grup: DARIUSZ NOWAKOWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)