Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia w produkcji żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBŻ-SI>ZAGPRODŻYW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia w produkcji żywności
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Bezpieczeństwo żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, zagrożenia w produkcji zywności, systemy produkcji mięsa, mleka, jak, ryb i produktów pszczelich.

Pełny opis:

Produkcja zwierzęca w kontekście bezpieczeństwa żywnośći, wpływ chorób zwierząt na bezpieczeństwo produktu, przechowywanie produktów pochodzenia zwierzęcego a ich jakość organoleptyczna i cechy fizykochemiczne, dokumentacja sanitarno-weterynaryjna w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, zanieczyszczenia żywności pochodzące ze środowiska lub procesów przetwórczych i ich wpływ na zdrowie konsumenta.

Literatura:

Adamczyk W., Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ AE w Krakowie, Kraków 2009.

Kijowski J., Sikora T., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja i informatyzacja systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Skrabka-Błotnicka T., Masłowski B., Bezpieczeństwo żywności, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywnośći. Praca zbiorowa, Wydawnictwo PWN, 2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

Student posiada wiedzę z zakresu surowców pochodzenia zwierzęcego oraz procesów ich produkcji/Egzamin przedmiotowy, pytania problemowe/BZ_P6S_WG04,

Student posiada wiedzę z zakresu produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego i wpływu człowieka na ich bezpieczeństwo/Egzamin przedmiotowy, pytania problemowe/BZ_P6S_WG05,

Student ma wiedzę z zakresu bezpieczeństwa procesów wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego na wszystkich jej etapach. /Egzamin przedmiotowy, pytania problemowe/BZ_P6S_WG11;

w zakresie umięjętności:

Student analizuje procesy zachodzące podczas wytwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego pod kątem ich bezpieczeństwa. /Praca projektowa/BZ_P6S_UW04,

Student analizuje zagrożenia w produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego oraz posiada umiejętność rozwiązywania problemów i eliminowania zaistniałych zagrożeń. /Praca projektowa/BZ_P6S_UW05,

Student ocenia stan środowiska oraz zdrowia zwierząt pod kątem bezpieczeństwa żywności. /Praca projektowa/BZ_P6S_UW09;

w zakresie kompetencji społecznych:

Student potrafi analizować oraz krytycznie oceniać procesy produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego pod kątem zapewnienia ich bezpieczeństwa. /Praca projektowa/BZ_P6S_KK01,

Student ma świadomość ryzyka i ocenia skutki działalności w zakresie produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego i bezpieczeństwa żywności. /Praca projektowa/BZ_P6S_KK04,

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń. Wiedza zostanie zweryfikowana na wykładach, na podstawie sprawdzianu składającego się z 5 pytań problemowych. Aby uzyskać zaliczenie student musi prawidłowo odpowiedzieć, na co najmniej 3 pytania. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie, będą przystępowały do drugiego terminu w tej samej formie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DAMIAN KNECHT
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, WOJCIECH DOBICKI, ANNA JANKOWSKA-MĄKOSA, DAMIAN KNECHT, PAWEŁ MIGDAŁ, PRZEMYSŁAW POKORNY, ARTUR RYBARCZYK, EDYTA WOJTAS, ANDRZEJ ZACHWIEJA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DAMIAN KNECHT, ARTUR RYBARCZYK
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, PAULINA CHOLEWIŃSKA, WOJCIECH DOBICKI, ANNA JANKOWSKA-MĄKOSA, DAMIAN KNECHT, PAWEŁ MIGDAŁ, PRZEMYSŁAW POKORNY, ARTUR RYBARCZYK, ANDRZEJ ZACHWIEJA, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DAMIAN KNECHT, ARTUR RYBARCZYK
Prowadzący grup: MACIEJ ADAMSKI, KATARZYNA CZYŻ, WOJCIECH DOBICKI, PAWEŁ MIGDAŁ, RYSZARD POLECHOŃSKI, ARTUR RYBARCZYK, ANNA ZIELAK-STECIWKO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)