Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBŻ-SI>SEMINŻ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium inżynierskie
Jednostka: KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Bezpieczeństwo żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do pisania pracy inżynierskiej.

Pełny opis:

Wymagania merytoryczne w stosunku do prac inżynierskich na kierunku bezpieczeństwo żywności. Zasady korzystania ze źródeł informacji i ich weryfikacji. Etyka pracy naukowej, poszanowanie praw autorskich, system antyplagiatowy. Poster, prezentacja multimedialna, referat w kontekście konferencji naukowej. Konstrukcja recenzji publikacji naukowej. Elementy pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji i podsumowania.

Literatura:

Boć, J. 2003: Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia Limited.

Weiner J. 2006: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych Przewodnik praktyczny. PWN Warszawa.

Lindsay D. 1995Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Dostępne piśmiennictwo polskie i zagraniczne, zgodnie z zainteresowaniami i realizacją badań przez studentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

Zna zasady pisania prac inżynierski w zakresie bezpieczeństwa żywności./Ocena: prezentowanych celów pracy dyplomowej, tematyki pracy w grupie seminaryjnej, stosowanych metod wykorzystanych w badaniach oraz ocena i weryfikacja wyników badań/BZ_P6S_WK12,

Posiada wiedzę z zakresu nauk rolniczych, zootechnicznych oraz nauk o żywności./Ocena: prezentowanych celów pracy dyplomowej, tematyki pracy w grupie seminaryjnej, stosowanych metod wykorzystanych w badaniach oraz ocena i weryfikacja wyników badań/BZ_P6S_WK12,

Wie jak unikać plagiatu w opracowaniach projektowych i naukowych./Ocena: prezentowanych celów pracy dyplomowej, tematyki pracy w grupie seminaryjnej, stosowanych metod wykorzystanych w badaniach oraz ocena i weryfikacja wyników badań/BZ_P6S_WK12;

w zakresie umięjętności:

Student potrafi przygotować i zaprezentować wystąpienie przedstawiające zagadnienia zgodne z kierunkiem studiów pracy własnej lub zaczerpnięte z innych źródeł./Ocena wynikająca z wystąpień studentów (przegląd literatury, wyniki pracy i ich interpretacja, podsumowanie), aktywność na zajęciach i terminowość wykonania wcześniej ustalonych zadań/BZ_P6S_UW01,

Stosuje podstawowe oprogramowanie komputerowe do analizy danych i prezentacji wyników./Ocena wynikająca z wystąpień studentów (przegląd literatury, wyniki pracy i ich interpretacja, podsumowanie), aktywność na zajęciach i terminowość wykonania wcześniej ustalonych zadań/BZ_P6S_UK12; InzA_U01,

Posługuje się językiem angielskim (lub innym obcym) w stopniu umożliwiającym zrozumienie fachowych tekstów ze studiowanej dziedziny/Ocena wynikająca z wystąpień studentów (przegląd literatury, wyniki pracy i ich interpretacja, podsumowanie), aktywność na zajęciach i terminowość wykonania wcześniej ustalonych zadań;

w zakresie kompetencji społecznych:

Jest świadomy możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywności do rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu./Udział w dyskusji związanej referatami prezentowanymi w trakcie seminarium/BZ_P6S_KK02; BZ_P6S_KR07

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności i umiejętności referowania wyników prac naukowych. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Prowadzący grup: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Prowadzący grup: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Prowadzący grup: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Prowadzący grup: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Prowadzący grup: ANDRZEJ WILICZKIEWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIUSZ KORCZYŃSKI
Prowadzący grup: MARIUSZ KORCZYŃSKI, KAMIL SIERŻANT
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)