Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalne produkty pochodzenia zwierzęcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBŻ-SI>REGPRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalne produkty pochodzenia zwierzęcego
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Bezpieczeństwo żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i regulacjami prawnymi związanymi z produkcją żywności tradycyjnej i regionalnej oraz zasadami ich rejestracji, pakowania, znakowania i dystrybucji. Dodatkowym celem jest wskazanie na znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych.

Pełny opis:

Produkcja regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych i jej znaczenie dla Polski i Europy.

Literatura:

1. Litwińczuk Z. (red.).: Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych. Wyd. UP Lublin, 2011.

2. Gulbicka B.: Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

Student zna podstawowe akty prawne dotyczące wytwarzania produktów regionalnych w Polsce i w Europie /bieżąca ocena na podstawie aktywności/BZ_P6S_WG03,

Student posiada wiedzę o regionalnych produktach pochodzenia zwierzęcego Polski, Europy i świata /bieżąca ocena na podstawie aktywności/BZ_P6S_WG04,

Student posiada wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa procesów wytwarzania produktów regionalnych na każdym etapie /bieżąca ocena na podstawie aktywności/BZ_P6S_WG11;

w zakresie umięjętności:

Student stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu regionalnych produktów pochodzenia zwierzęcego/bieżąca ocena na podstawie aktywności/BZ_P6S_UW02,

Student potrafi wskazać zagrożenia na poszczególnych etapach wytwarzania produktów regionalnych /bieżąca ocena na podstawie aktywnośc/BZ_P6S_UW05, ;

w zakresie kompetencji społecznych:

Student ma świadomość skutków nieprawidłowego procesu wytwarzania żywności regionalnej /bieżąca ocena na podstawie aktywności/BZ_P6S_KK03,

Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za wytworzenie produktów o wysokiej jakości /bieżąca ocena na podstawie aktywności/BZ_P6S_KR07,

Metody i kryteria oceniania:

Studentów posiadających pozytywną ocenę z ćwiczeń obowiązuje zaliczenie wykładów w formie testu. Wniosek rejestracyjny dla wybranego regionalnego produktu żywnościowego w formie raportu na koniec semestru, bieżąca ocena na podstawie aktywności na ćwiczeniach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwiona nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: KATARZYNA CZYŻ, ANNA WYROSTEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: KATARZYNA CZYŻ, ANNA WYROSTEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WYROSTEK
Prowadzący grup: ANNA WYROSTEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WYROSTEK
Prowadzący grup: ANNA WYROSTEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WYROSTEK
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ, ANNA WYROSTEK
Prowadzący grup: ANNA WYROSTEK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)