Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Profilaktyka weterynaryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBŻ-SI>PROFWET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka weterynaryjna
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Bezpieczeństwo żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu dotyczy podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia zwierząt i bezpieczeństwem surowców pochodzenia zwierzęcego. Omówione zostaną przyczyny chorób zwierząt - wewnątrz i zewnątrzpochodne oraz czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. Podstawy epidemiologii oraz zwalczania chorób zakaźnych, niezakaźnych i odzwierzęcych. Wpływ zdrowia zwierząt na jakość i bezpieczeństwo surowców pochodzenia zwierzęcego:: zagrożenia czynnikami biologicznymi człowieka na etapie produkcji pierwotnej. Ocena obciążenia mikrobiologicznego w przemyśle i gatronomii (rapid testy). Zajęcia praktyczne dotyczą oceny zdrowia zwierząt na podstawie badania klinicznego.

Pełny opis:

Zagadnienia dotyczące przyczyn chorób zwierząt. Epizootyczne uwarunkowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zasady zwalczania chorób zakaźnych. Przyczyny, objawy i zapobieganie ważniejszym chorobom zwierząt gospodarskich. Elementy profilaktyki swoistej i nieswoistej. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych przypadkach. Ocena stanu zdrowia zwierząt na podstawie badania klinicznego. Zasady monitorowania i zwalczania wybranych chorób zwierząt. Wpływ postępowania przedubojowego na jakość mięsa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gliński Z., Buczek J.: Kompendium chorób odzwierzęcych. Wyd. AR w Lublinie, 1999.

Winiarczyk S., Grądzki Z.: Choroby zakaźne zwierząt domowych z elementami zoonoz. Wyd. PIW w Puławach, 2000.

Praca zbiorowa pod red. Gliński Z., Kostro K.: Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz. PWRiL Warszawa, 2003.

Pejsak Z.: Ochrona zdrowia świń. PWR, Poznań, 2007.

Bednarski M.: Choroby bydła: podstawy diagnostyki i terapii. Apra - Wetpress, 2015.

Literatura uzupełniająca:

Rokicki E., Kolbuszewski T.: Wybrane zagadnienia z medycyny weterynaryjnej. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997.

Saba L., Nowakowicz-Dębek B., Bis-Wencel H.: Ochrona zdrowia zwierząt. Wyd. AR w Lublinie, 2000.

Czasopisma naukowe: Veterinary rocord, Journal of Dairy Science, Medycyna weterynaryjna, Życie weterynaryjne, etc.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

Student ma ogólną wiedzę z zakresu epidemiologii, zwalczania i profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych/test/BZ_P6S_WG01, BZ_P6S_WG06

Ocenia ryzyko występowania i patogenezę chorób odzwierzęcych (zwłaszcza przenoszonych drogą okarmową)/test/BZ_P6S_WG01,BZ_P6S_WG09,

Student zna działania z zakresu prewencji weterynaryjnej, diagnostyki oraz działań dotyczących chorób podlegających obowiązkowi zwalczania i zgłaszania/test/BZ_P6S_WG09,BZ_P6S_WG11 ;

w zakresie umięjętności:

Wskazuje kluczowe elementy profilaktyki w stadach zwierząt gospodarskich/test/BZ_P6S _UW05

Potrafi dokonać oceny stanu zdrowia zwierząt mających wpływ na bezpieczeństwo produktów żywnościowych/test/BZ_P6S_UW09 ,

Potrafi ocenić ryzyko zagrożenia czynnikami biologicznymi w zakładach przetwórstwa produktów zwierzęcych/test/BZ_P6S _UW05, BZ_P6S_UW06;

w zakresie kompetencji społecznych:

Posiada świadomość znaczenia społecznej zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie produkcji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości /test + konwersatorium/BZ_P6S_KR07,

Ma świadomość ryzyka i ocenia skutki działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i bezpieczeństwa żywności/test + konwersatorium/BZ_P6S_KK04 ,

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy z uwzględnieniem aspektów zdrowia zwierząt /test + konwersatorium/BZ_P6S_KO06

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy na podstawie materiału z wykładów i ćwiczeń na zakończenie kursu. Test obejmuje w 50% materiał wykładowy, a w 50% ćwiczeniowy. Udzielenie 60% odpowiedzi poprawnych oznacza zaliczenie. Czas trwania 60 min. Jeśli kolokwium (test) nie zostanie zliczone w pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w terminach poprawkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: MARIUSZ KORCZYŃSKI, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Prowadzący grup: ALICJA KOWALCZYK, ROBERT KUPCZYŃSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)