Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa 6 tyg

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBŻ-SI>PRAZAW2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa 6 tyg
Jednostka: KATEDRA HIGIENY ŚRODOWISKA I DOBROSTANU ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Bezpieczeństwo żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

W ramach praktyki studenci powinni zapoznać się z wybranymi zagadnieniami (min. 4) odnoszącymi się do profilu działalności instytucji, podanymi w szczegółowym programie praktyk (szczegółowa tematyka ćwiczeń).

Pełny opis:

W ramach praktyki studenci powinni zapoznać się z wybranymi zagadnieniami (min. 4) odnoszącymi się do profilu działalności instytucji, podanymi w szczegółowym programie praktyk (szczegółowa tematyka ćwiczeń).

W trakcie trwania praktyk studenci zobowiązani są do czynnego włączenia się do prac pomocniczych - w zakresie ustalonym przez kierownika instytucji lub osobę do tego celu wyznaczoną.

Literatura:

1. Kołożyn-Krajewska D. (red) Higiena produkcji żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2007

2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, Wyd. C.H.Beck, 2010

3. Gawęcka J., Jędryka T.: Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001

4. Tajner-Czopek A., Kita A., Analilza żywności - jakość produktów spożywczych, Wyd UPWr, Wrocław 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

Student potrafi wykazać się znajomością technologii produkcji i przetwarzania surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego /Egzamin ustny, sprawozdanie z praktyk/BZ_P6S_WG09,

Student potrafi wykazać się wiedzą o technologicznych procesach wytwarzania żywności /Egzamin ustny, sprawozdanie z praktyk/BZ_P6S_WG10,

Student potrafi wykazać się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa procesów wytwarzania żywności na wszystkich etapach /Egzamin ustny, sprawozdanie z praktyk/BZ_P6S_WG11;

w zakresie umięjętności:

Student potrafi analizować procesy fizyko-chemiczne i bologiczne zachodzące podczas wytwarzania surowców i żywności /Egzamin ustny, sprawozdanie z praktyk/BZ_P6S_UW04,

Student potrafi analizować zagrożenia i wskazywać krytyczne punkty kontrolne na poszczególnych etapach wytwarzania żywności /Egzamin ustny, sprawozdanie z praktyk/BZ_P6S_UW05,

Student potrafi opracować założenia produkcyjne pod kątem jakości i bezpieczeństwa pozyskiwanych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego /Egzamin ustny, sprawozdanie z praktyk/BZ_P6S_UW06;

w zakresie kompetencji społecznych:

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role zwłaszcza przy rozwiązywaniu procesów technologicznych /Egzamin ustny, sprawozdanie z praktyk/BZ_P6S_KK02,

Student potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z oceną bezpieczeństwa żywności /Egzamin ustny, sprawozdanie z praktyk/BZ_P6S_KK03,

Student ma świadomość odpowiedzialności za skutki nieprawidłowo prowadzonej technologii wytwarzania żywności /Egzamin ustny, sprawozdanie z praktyk/BZ_P6S_KK03

Metody i kryteria oceniania:

Student musi zrealizować praktykę z zakresu produkcji przemysłowej i laboratorium w wymiarze 150h, w tym minimum 75h praktyki przemysłowej. Zaliczenie praktyk obywa się na podstawie przedłożonego dzienniczka praktyk z potwierdzonym odbyciem praktyki w danym zakładzie lub laboratorium oraz przygotowanego sprawozdania. Wiedza (W1-W3), umiejętności (U1-U3) oraz kompetencje (K1-K3) sprawdzane są w trakcie egzaminu (zaliczenie ustne w formie konwersacji trwającej około 10 minut). Podczas rozmowy sprawdzana jest podstawowa wiedza z zakresu produkcji przemysłowej i laboratorium oraz wiedzy na temat czynności opisanych w dzienniczku (od 3 do 5 pytań otwartych). Zaliczenie na ocenę dostateczną uzyskiwane jest przy poziomie wiedzy 60%. Student odpowiada na pytania problemowe związane z odbytymi praktykami. W dzienniczku praktyk znajdują się: raport dzienny, raport tygodniowy, data, godziny odbywania praktyk oraz podpis osoby zarządzającej podmiotem przyjmującym studenta na praktykę. Na uzyskanie oceny pozytywnej student powinien zawrzeć w dzienniczku informacje na temat zakładu pracy lub laboratorium, wykonywanych prac w czasie praktyki, obserwacji własnych oraz podstawowe informacje na temat produkcji przemysłowej i laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SEBASTIAN OPALIŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SEBASTIAN OPALIŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: SEBASTIAN OPALIŃSKI
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MONIKA KOWALSKA-GÓRALSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MONIKA KOWALSKA-GÓRALSKA
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)