Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy nanotechnologii w produkcji żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBŻ-SI>PODNANOTECH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nanotechnologii w produkcji żywności
Jednostka: INSTYTUT HODOWLI ZWIERZĄT
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Bezpieczeństwo żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami związanymi z nanotechnologią. Student poznaje podstawową nomenklaturę używaną w nanotechnologii. Student nabywa podstawową wiedzę w jaki sposób nanometariały są wytwarzane i charakteryzowane. Student poznaje wybrane zastosowania nanomateriałów, korzyści i zagrożenia wynikające z nanotechnologii.

Pełny opis:

Wytwarzanie i właściwości wybranych nanocząstek, korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z zastosowania nanotechnologii, oddziaływanie nanocząstek z organizmami żywymi.

Literatura:

1. "Nanotechnologie" R.W. Kelsall, I. W. Hamley, M. Geoghegan, PWN, 2008

2. Dietl T., 2006: Nanotechnologie przyszłości, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, 7, 15-28.

3. Dręczewski B., Herman A., Wroczyński P., 1997: Nanotechnologia. Stan obecny i perspektywy, Politechnika Gdańska, Gdańsk.

4. Kelsall R.W., Hamley I.W., Geoghegan M.,2009: Nanotechnologie krok po kroku, Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Komisja Europejska, EUR 21152 - Nanotechnologia - Innowacja dla świata przyszłości, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg, 2007. (ISBN 92-79-00885-4)

6. Kurzydłowski K., Lewandowska M., 2010: Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne, PWN, Warszawa.

7. Mazurkiewicz A. (red), 2007: Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Naukowe ITeE-PIB, Radom.

8. Nanonauka i Nanotechnologia Narodowa strategia dla Polski P6_TA(2006)0392 Nanonauka i nanotechnologie (2005-2009) RezolucjaParlamentu Europejskiego w sprawie nanonauki i nanotechnologii: plan działań dla Europy na lata 2005-2009 (2006/2004(INI))

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

Student ma wiedzę ogólną z zakresu nanotechnologii, wykazuje znajomość technologii wytwarzania i badania właściwości nanocząstek/test zaliczeniowy/BH_P6S_WG09,

Student ma wiedzę w zakresie zastosowania nanotechnologii w życiu codziennym i różnych gałęziach przemysłu. /test zaliczeniowy/BH_P6S_WK12, ;

w zakresie umięjętności:

Student potrafi wskazać zagrożenia i punkty krytyczne wynikające z zastosowania nanotechnologii. /praca projektowa/BH_P6S_UW05,

Student posiada umiejętność wystąpień dotyczących zagadnień z zakresu nanotechnologii z wykorzystaniem różnych źródeł. /praca projektowa/BH_P6S_UK11, ;

w zakresie kompetencji społecznych:

Student ma świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania nanotechnologii/praca projektowa/BH_P6S_KK03

Metody i kryteria oceniania:

Studentów posiadających pozytywną ocenę z ćwiczeń obowiązuje zaliczenie wykładów w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: KATARZYNA CZYŻ, MONIKA KOWALSKA-GÓRALSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: KATARZYNA CZYŻ
Prowadzący grup: KATARZYNA CZYŻ, MONIKA KOWALSKA-GÓRALSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)