Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy żywności ekologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBŻ-SI>PODŻYWEKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy żywności ekologicznej
Jednostka: INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Grupy: Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Bezpieczeństwo żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Skrócony opis:

Projektowanie procesów technologicznych w kontekście bezpieczeństwa żywności; wskazanie i (lub) możliwość właściwego dobru oraz zastosowanie odpowiedniego systemu, technologii lub sposobu w uprawie ekologicznej roślin w celu uzyskania wysokiego plonu o wysokich parametrach ilościowych i jakościowych. Oddziaływanie czynników środowiskowych i ekonomicznych w tworzeniu procesu technologicznego w rolnictwie ekologicznym. Zakres i możliwości zmian elementów agrotechniki w procesie upraw ekologicznych w odniesieniu do nowoczesnych technologii a wynik ekonomiczny i jakość surowca przemysłowego. Rolnictwo ekologiczne, konwencjonalne, integrowana produkcja i zrównoważony rozwój w nowoczesnych technologiach uprawy roślin polowych.

Pełny opis:

System produkcji roślinnej ekologicznej na tle innych systemów. Wpływ czynników środowiskowych i agrotechnicznych na uzyskiwany plon i jego jakość. Dobór roślin do uprawy ekologicznej, konwencjonalnej, intensywnej. Uprawa na terenach zdegradowanych i około przemysłowych. Uwarunkowania ekonomiczne w tworzeniu kalkulacji upraw roślin polowych w systemie ekologicznym. Ocena przydatności i możliwości wykorzystywania dostępnych programów i baz danych oraz technik komputerowych do optymalizacji procesów technologicznych upraw roślin polowych w różnych systemach. Regulacje prawne i inne związane z bezpieczeństwem żywności oraz produkcją rolniczą, m.in., Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Zalecenia Ochrony Roślin, Dyrektywa Azotanowa i in.

Literatura:

1. JUNG PIB. 2012. Techniki i technologie stosowane w produkcji roślinnej a środowisko przyrodnicze. W: Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej. Studia i Raporty JUNG - PIB. Puławy, z. 28(2).

2. Grzebisz W., 2011: Technologia nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania. T.1. Oleiste, okopowe i strączkowe. PWRiL. Poznań.

3. Wójcicki Z. 2013. Projektowanie nowych technologii produkcji roślinnej Problemy Inżynierii Rolniczej (Problems of Agricultural Engineering), (X-XII): z. 4 (82) s. 33-46.

4. Brodzińska K. 2014. Rolnictwo ekologiczne - tendencje i kierunki zmian Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego tom 14 (XXIX), zeszyt 3.

5. Kwasek M. red. 2015. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Program wieloletni 2015-2019. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa. 11-130.

6. Rudy M. 2016. Polityka wyżywienia ludności. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 9-216.

7. http:/www.ior.poznan.pl/baza/zalecenia_ochrony_roslin.html, http:/isap.sejm.gov.pl/SearchServlet

8. http:/www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

Student potrafi łączyć i wykorzystać zdobytą wiedzę z informatyki, ekonomii, biologii i uprawy roślin - posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą wykorzystania funkcji programów komputerowych do konstruowania łańcuchów zależności w obliczeniach związanych z

projektowaniem/Zaliczenie treści wykładów na podstawie przeprowadzonego kolokwium zaliczeniowego/BZ_P6S_WG04,

Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą agrotechniki wybranych grup roślin w systemie upraw ekologicznych i możliwości uzyskania plonów o wysokiej jakości oraz zna ich wpływ na środowisko/Zaliczenie pracy projektowej/BZ_P6S_WG06, ;

w zakresie umięjętności:

Student potrafi pozyskiwać informacje i wykorzystać zdobytą wiedzę w projektowaniu, modernizowaniu lub dostosowywaniu całego procesu technologicznego uprawy wybranej rośliny w systemie ekologicznym i ściśle określonych warunkach środowiskowych z uwzględnieniem

celu, zagrożeń i efektywności uprawy (uzyskania plonu o określonej jakości) oraz ponoszonych nakładów finansowych/Zaliczenie pracy projektowej/BZ_P6S_UW02,

Potrafi wykorzystać dostępne programy i techniki komputerowe do projektowania w rolnictwie/Zaliczenie pracy projektowej/BZ_P6S_UW03,

Umie konstruować i interpretować efekty kalkulacji ekonomicznych i wyniki oraz formułować poprawne wnioski/Zaliczenie pracy projektowej/BZ_P6S_UW06;

w zakresie kompetencji społecznych:

Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych w zakresie problematyki związanej z bezpieczeństwem środowiska/Ocena pracy indywidualnej/BZ_P6S_KK01,

Jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie, potrafi myśleć i działać kreatywnie/Ocena studentów

przez studentów/BZ_P6S_KK06,

Przestrzega zasad dobrych praktyk rolniczych, wie, jak ograniczać ujemne oddziaływanie działalności rolniczej na środowisko i jest odpowiedzialny za stan środowiska i wytwarzanie bezpiecznej żywności/Ocena zespołowa/BZ_P6S_KK05

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń 65%, ocena z wykładu 35 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Prowadzący grup: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Prowadzący grup: ANNA WONDOŁOWSKA-GRABOWSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)