Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Higiena i toksykologia żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BBŻ-SI>HIGITZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena i toksykologia żywności
Jednostka: KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
Grupy: Przedmioty 2 sem. - zarządzanie jakością i analiza żywności, st. ii-go stopnia
Przedmioty 6 sem. - bezpieczeństwo żywności, st. i-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek:

Bezpieczeństwo żywności

Poziom studiów:

I stopnia

Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Chemiczne, biologiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności. Aspekty toksykologiczne dodatków do żywności.

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości z toksykologii żywności oraz ocena ryzyka w odniesieniu do: naturalnych substancji toksycznych, substancji toksycznych powstających podczas przetwarzania i przechowywania żywności, chemicznych, biologicznych i fizycznych zanieczyszczeń żywności oraz substancji dodatkowych.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Seńczuk W.: Toksykologia. PZWL, 2002;

2. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna, PWN, 2012;

3. Gertig H.: Żywność a zdrowie i prawo. PZWL, 2004;

4. Orzeł D., Biernat J. (red.): Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Wyd. UPW, 2012.

Uzupełniająca: Czasopisma - Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, Roczniki PZH

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

w zakresie wiedzy:

ma zaawansowaną wiedze o naturalnych substancji toksycznych , substancji toksycznych przenikających do żywności z zanieczyszczonego środowiska oraz powstające podczas przetwarzania i przechowywania żywności / egzamin / BZ_P6S_WG04

zna skutki toksycznego działania zanieczyszczeń występujących w żywności na organizm człowieka / egzamin / BZ_P6S_WG09

zna obowiązujące przepisy prawne dotyczące substancji obcych w żywności / egzamin / BZ_P6S_WK12, BZ_P6S _WK13

w zakresie umięjętności:

zaawansowane metody oznaczania wybranych grup zanieczyszczeń w środkach spożywczych / obserwacja pracy na ćwiczeniach, ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń / BZ_P6S_UW01

szacuje pobranie wybranych związków toksycznych z całodziennymi racjami pokarmowymi obserwacja pracy na ćwiczeniach, ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń / BZ_P6S _UW05

ocenia i interpretuje ryzyko zagrożenia związane z występowaniem zanieczyszczeń w żywności dla bezpieczeństwa konsumenta / obserwacja pracy na ćwiczeniach, ocena poprawności przeprowadzonych analiz, ocena sprawozdań z wykonania ćwiczeń / BZ_P6S_UW09

w zakresie kompetencji społecznych:

wykazuje odpowiedzialność za stanowisko pracy, powierzony sprzęt i bezpieczeństwo pracy / obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach / BZ_P6S_KK02

ma świadomość istoty zapewniania odpowiedniej jakości zdrowotnej środków spożywczych na różnych etapach łańcucha żywnościowego / obserwacja pracy indywidualnej i zespołowej na ćwiczeniach / BZ_P6S_KK04, BZ_P6S_KR07

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DAGMARA ORZEŁ
Prowadzący grup: DAGMARA ORZEŁ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DAGMARA ORZEŁ
Prowadzący grup: DAGMARA ORZEŁ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-20 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA WYKA
Prowadzący grup: JOANNA WYKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-03-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA WYKA
Prowadzący grup: JOANNA WYKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: JOANNA WYKA
Prowadzący grup: JOANNA WYKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: BEATA KACZMAREK-WDOWIAK, KAROLINA RAK
Prowadzący grup: BEATA KACZMAREK-WDOWIAK, KAROLINA RAK
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)