Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diseases of Horses - Clinical Internship II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MWW-AJ>InterHorse2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diseases of Horses - Clinical Internship II
Jednostka: KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z KLINIKĄ KONI, PSÓW I KOTÓW
Grupy: program 2024/25
Przedmioty 11 sem. - weterynaria, ang. mgr jednolite
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Semestr studiów:

jedensty

Wymagania wstępne:

Ukończenie przedmiotów podstawowych:anatomia zwierząt, biochemia, histologia i embriologia, mikrobiologia weterynaryjna, fizjologia zwierząt, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, farmakologia weterynaryjna, andrologia.

Osoba do konaktu:

(tylko po angielsku) Paulina Zielińska; paulina.zielinska@upwr.edu.pl

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy nt. czynników etiologicznych, wywołanych objawów klinicznych, koniecznych lub możliwych badań dodatkowych, końcowej interpretacji celem rozpoznania choroby, rozpoznania różnicowego, zastosowania leczenia i profilaktyki chorób koni.

Pełny opis:

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych, zakaźnych, chirurgicznych i ginekologiczno-położniczych u koni. Techniki diagnostyczne stosowane u koni i pozostałych koniowatych.

Literatura:

Choroby wewnętrzne

1. Ditz O., Huskamp B.2008. Praktyka kliniczna-konie. Wyd. Galaktyka;

2. Fryc J. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń morzyskowych koni. 1999. SI-MA Warszawa

3. Gerber H. 1994. Pferdkrankheiten. Ulmer Stuttgart;

4. Gniazdowski A. 2010. Gdy zachoruje koń. HAF- Leszno.

5. Nicpoń J, Kita J., Fogasiński A. 1997. Wybrane choroby koni. SI-MA Warszawa;

6. Polskie przepisy prawne (Ustawa, Rozporządzenie, Instrukcja) dot. omawianych jednostek chorobowych

Rozród

1. Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D.Noakes, T.Parkinson, G.England, 2001

2. Equine breeding management and artificial insemination, J.C.Samper, 2009

3. Current therapy in large animal theriogenology, R. S.Youngquist , W. R. Threlfall, 2007

4. Handbook of in vitro fertilization. A.O.Trounson, D.K.Gardner, 2009.

5. Handbook of veterinary obstetrics. P.G. Jackson, 2004.

6. Praktyka kliniczna konie. O. Dietz., B. Huskamp, 2008.

7. Kierowany rozród koni. K. Kosiniak-Kamysz, Wierzbowski S, 1998.

Choroby zakaźne

1. J. Kita: Metody zwalczania chorób Zaraźliwych zwierząt gospodarskich, PWN, Warszawa, 1987

2. Manul of Standarts for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, Paryż, 1996

3. J. Beer: Choroby zakaźne zwierząt domowych, t. 1 i 2., PWRiL, Warszawa, 1980

4. Z. Gliński: Choroby zakaźne zwierząt i epizootiologia ogólna, Wydawnictwo AR, Lublin, 1999

5. Z. Gliński,K. Kostro : Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii zwierząt i zoonoz, PWRiL, Warszawa 2003

8. S. Winiarczyk: Choroby zakaźne zwierząt domowych Wydawnictwo AR, Lublin, 2001

9. Z. Larski: Diagnostyka wirusologiczna chorób zwierząt, PWRiL, Warszawa, 1992

Chirurgia

1. D.A. Wilson, J. Kramer, G.M. Constantinescu, K.R. Branson - Zabiegi chirurgiczne u koni w warunkach pozaszpitalnych – Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2009

2. Dietz Olof, Huskamp Bernhard – Praktyka kliniczna: konie. Wydawnictwo Galaktyka.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

W zakresie wiedzy:

- opisuje i definiuje przyczyny oraz objawy kliniczne chorób i zaburzeń funkcjonalnych występujących u koni

- opisuje diagnostykę (z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej), postępowanie i leczenie oraz zapobieganie w poszczególnych jednostkach chorobowych,

- właściwie interpretuje wyniki badań dodatkowych (takich jak np.: badania laboratoryjne krwi, moczu, płynów z jam ciała, płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie USG, EKG, RTG, TK, MRI, EEG, badania cytologiczne),

W zakresie umiejętności:

- bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami, przeprowadza pełne badanie kliniczne zwierzęcia oraz określa dalszy tok postępowania diagnostycznego,

- pobiera i zabezpiecza materiał do badań laboratoryjnych, interpretuje wyniki badań, udziela koniom pierwszej pomocy w przypadkach nagłych,

- dobiera i stosuje właściwe leczenie oraz procedury profilaktyczne

W zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie konieczność ustawicznego dokształcania się i doskonalenia swoich umiejętności oraz jest świadomy własnych ograniczeń,

- postępuje zgodnie z zasadami etyki, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

25% ocena z „chorób wewnętrznych” + 25% ocena z „chorób zakaźnych” + 25% ocena z „chirurgii” + 25% ocena z „rozrodu”- ocena średnia (warunek uzyskania oceny pozytywnej z każdego przedmiotu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PRZEMYSŁAW PRZĄDKA
Prowadzący grup: ROLAND KOZDROWSKI, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, WIKTOR ROZPĘDEK, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: PRZEMYSŁAW PRZĄDKA
Prowadzący grup: ROLAND KOZDROWSKI, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, WIKTOR ROZPĘDEK, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, WIKTOR ROZPĘDEK, MACIEJ WITKOWSKI, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: ARTUR NIEDŹWIEDŹ, WIKTOR ROZPĘDEK, KATARZYNA WOJTYSIAK, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: WIESŁAW BIELAS, JUSTYNA BUCZKOWSKA, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, WIKTOR ROZPĘDEK, NATALIA SIWIŃSKA, KATARZYNA WOJTYSIAK, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: JUSTYNA BUCZKOWSKA, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, WIKTOR ROZPĘDEK, NATALIA SIWIŃSKA, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: ARTUR NIEDŹWIEDŹ
Prowadzący grup: SVEN BUDIK, ARTUR NIEDŹWIEDŹ, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ
Prowadzący grup: ARTUR NIEDŹWIEDŹ, ANNA NIEMIEC, KATARZYNA PŁONECZKA-JANECZKO, MONIKA SIKORA, NATALIA SIWIŃSKA, MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ, PAULINA ZIELIŃSKA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia kliniczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MALWINA SŁOWIKOWSKA-ŁOŚ
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia kliniczne - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)