Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

gospodarka przestrzenna, st. II-go stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: GGP-SM
Nazwa: gospodarka przestrzenna, st. II-go stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: gospodarka przestrzenna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: DZIEKAN WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (od 2023/24) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna lub pokrewnym kierunku studiów; postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Uzyskane wykształcenie daje prawo do ubiegania się o stanowisko asystenta na uczelni oraz uprawnienia do sporządzania aktów planowania przestrzennego i wykonywania zawodu związanego z gospodarką przestrzenną. Ukończenie specjalności rynek nieruchomości daje również możliwość wykonywania zawodu związanego z zarządzaniem nieruchomościami, gospodarką nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Ukończone studia uwzględniają minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, obowiązujące w dniu rozpoczęcia studiów. Ukończenie specjalności analityka społeczno-gospodarcza daje również możliwość wykonywania zawodu specjalisty z zakresu analizy danych. Ukończenie specjalności zarządzanie przestrzenią daje również możliwość wykonywania zawodu specjalisty z zakresu zarządzania środowiskiem i ocen środowiskowych.

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu: konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju, kształtowania przestrzeni dla potrzeb ludzi zgodnie z wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwent ma kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, rozumie uwarunkowania społeczne i kulturowe swojej działalności. Absolwent potrafi przeprowadzić analizy geomarketingowe w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi oraz zautomatyzować procesy analityczne, wykorzystując różne zbiory danych. Absolwent jest przygotowany do: opracowania dokumentów planistycznych jednostek osiedleńczych oraz regionów, euroregionów i kraju; konstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych; sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego; planowania rozwoju infrastruktury komunalnej; pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, zarządzania nieruchomościami, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; opracowywania analiz i podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego i rynku nieruchomości; prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju w oparciu o wyspecjalizowane modele; potrafi przygotować i przeprowadzić analizy społeczne w oparciu o różnego typu źródła danych oraz konstruować bazy danych dla rozwiązania konkretnych, zgłaszanych przez interesariuszy, problemów i potrzeb. Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Posiada kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie rynku nieruchomości - zarządzania nieruchomościami różnego typu oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Absolwent jest przygotowany do dalszego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.

Dalsze studia:

prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)