Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

gospodarka przestrzenna, st. I-go stopnia (inż.)

Informacje o programie studiów

Kod: GGP-SI
Nazwa: gospodarka przestrzenna, st. I-go stopnia (inż.)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (inżynierskie)
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: gospodarka przestrzenna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: DZIEKAN WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (od 2023/24) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wynik egzaminu maturalnego w systemie „Nowej Matury” z następujących przedmiotów: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki, chemii; w systemie „Starej Matury”- konkurs ocen z języka polskiego, języka obcego, matematyki lub fizyki lub chemii na świadectwie dojrzałości; postępowanie kwalifikacyjne.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Prawo do ubiegania się wykonywania zawodu planisty przestrzennego i urbanisty oraz zawodów pokrewnych.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna mają przygotowanie do pracy nad kształtowaniem środowiska miejskiego i wiejskiego zgodnie z wymogami cywilizacyjnymi oraz

możliwościami technicznymi, z uwzględnieniem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.

Potrafią planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Umieją dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania przestrzeni i ocenić

istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności obiekty, systemy, procesy i usługi. Wiedzą w jaki sposób gromadzić i wykorzystywać dane społeczne, gospodarcze i środowiskowe do opracowywania

dokumentów strategicznych i planistycznych. Analizują i oceniają wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym z wykorzystaniem metod wskaźnikowych. Potrafią

zdefiniować główne cele i zadania strategiczne oraz opracować podstawowe elementy strategii rozwoju lokalnego. Wykorzystują techniki wspierające proces partycypacji społecznej i podejmowania

decyzji planistycznych dla rozwiązań systemowych przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.

Absolwenci posiadają niezbędny zasób wiedzy do pracy w zespołach opracowujących dokumenty strategiczne i planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Potrafią interpretować zjawiska przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne zachodzące w przestrzeni. Mają umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnej formie. Umieją przeprowadzić analizy przestrzenne zjawisk społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Posiadają przygotowanie do opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych oraz planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej, oceny wpływu zagospodarowania na środowisko (zasoby przyrody ożywionej, nieożywionej, krajobraz) oraz podjęcia współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i euroregionów. Ukończenie studiów przygotowuje do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych oraz do dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Dalsze studia:

prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)