Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

architektura krajobrazu, st. II-go stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: GAK-SM
Nazwa: architektura krajobrazu, st. II-go stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: architektura krajobrazu
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: DZIEKAN WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (od 2023/24) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu lub pokrewnym kierunku studiów; postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • magister inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Prawo do ubiegania się o stanowisko asystenta na uczelni, prawo do starania się o uprawnienia zawodowe. Uzyskane wykształcenie jest odpowiednie do wykonywania zawodu „architekt krajobrazu” (nr 216201), wymienionego w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2285).

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne projektowanie, programowanie i zarządzanie krajobrazem. Świadomy jest konsekwencji podjętych działań w obszarze architektury krajobrazu i w obszarach pokrewnych. Dzięki takiemu wykształceniu absolwent może rozwiązywać złożone zadania i problemy ze świadomością występujących uwarunkowań oraz systemowego funkcjonowania przestrzeni i wynikających z tego faktu wielopłaszczyznowych konsekwencji. Ma świadomość własnej i zespołowej odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wykazuje refleksję metodologiczną w odniesieniu do pracy architekta krajobrazu w obszarze praktycznym i naukowym. Może prowadzić własną firmę bądź pracować w jednostce projektowo-wykonawczej. Jest przygotowany do efektywnego projektowania, programowania i zarządzania krajobrazem, również z uwzględnieniem specyfiki tradycji kulturowych i obszarów prawnie chronionych. Potrafi wykonywać opracowania badawcze w zakresie kształtowania krajobrazu (w tym w skali regionalnej) oraz rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych. Może znaleźć zatrudnienie w jednostkach planistycznych opracowujących plany zagospodarowania oraz strategie rozwoju przestrzennego, w biurach związanych z restrukturyzacją obszarów zdegradowanych, w administracji samorządowej i rządowej, w szkołach wyższych i instytutach naukowych, a także w wydzielonych jednostkach ochrony środowiska. Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje, które warunkują dalszy proces uczenia się. Sylwetka absolwenta uwzględnia uzgodnienia środowiskowe uczelni polskich kształcących w zakresie architektury krajobrazu oraz opinie interesariuszy i zalecenia stowarzyszeń zawodowych

Dalsze studia:

prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)