Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

architektura krajobrazu, st. I-go stopnia (inż.)

Informacje o programie studiów

Kod: GAK-SI
Nazwa: architektura krajobrazu, st. I-go stopnia (inż.)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (inżynierskie)
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: architektura krajobrazu
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: DZIEKAN WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (od 2023/24) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

wynik egzaminu maturalnego w systemie „Nowej Matury” z następujących przedmiotów: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, geografii, matematyki, informatyki; w systemie „Starej Matury” - konkurs ocen z języka polskiego, języka obcego, biologii lub geografii lub matematyki lub informatyki na świadectwie dojrzałości; postępowanie kwalifikacyjne.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

Prawo do starania się o uprawnienia zawodowe. Uzyskane wykształcenie jest odpowiednie do wykonywania zawodu „architekt krajobrazu” (nr 216201), wymienionego w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r., w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2021.227.2285).

Absolwent posiada umiejętności zawodowe związane z projektowaniem krajobrazu o różnej skali i o różnych funkcjach oraz sporządzeniem dokumentacji studialnej, koncepcyjnej, projektowej, zgodnej z obowiązującymi ustaleniami prawnymi w tym zakresie. Jest przygotowany do pracy zawodowej przede wszystkim w zakresie projektowym i wykonawczym w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu (tj. w biurach projektów, firmach ogrodniczych, specjalistycznych przedsiębiorstwach projektujących przestrzenie i zieleń innowacyjną) oraz w jednostkach administracji samorządowej (urząd gminy, urząd marszałkowski) i rządowej (urząd wojewódzki i inne wyspecjalizowane agendy rządowe). Jednym z możliwych kierunków kariery przyszłych absolwentów jest samodzielna praca projektowa. Student podczas studiów uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych oraz sztuk plastycznych. Kształci manualne umiejętności projektowania oraz przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania informatycznego. Absolwent specjalności kształtowanie krajobrazu jest przygoto¬wany do samodzielnego prowadzenia firmy albo pracy w jednostce zajmującej się projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją zieleni. Potrafi przygotować szczegółowe inwentaryzacje i ocenić stan szaty roślinnej oraz zaprojektować małą architekturę i nawierzchnie wśród zieleni parkowej. Jest przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się planowaniem krajobrazu (urbaniści, planiści przestrzenni). Może uczestniczyć w komponowaniu krajobrazu miejskiego, wiejskiego otwartego, także w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent specjalności architektura zieleni we wnętrzach jest przygotowany do opracowania programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów zieleni wewnątrz obiektów, projektowania i konstruowania żyjących ścian, zielonych dachów i ogrodów zimowych, opracowania projektów zieleni chroniącej obiekty przed ogniem, zanieczyszczeniem powietrza i hałasem, opracowania projektów zieleni o działaniu terapeutycznym, wykonywania stylizacji i dekoracji florystycznych od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, przygotowania wystaw i konkursów roślinnych, projektowania i przygotowania wizualnej oprawy uroczystości i imprez. Ma wiedzę, umiejętności i kompetencje do dalszego uczenia się. Sylwetka absolwenta uwzględnia uzgodnienia środowiskowe uczelni polskich kształcących w zakresie architektury krajobrazu oraz opinie interesariuszy i zalecenia stowarzyszeń zawodowych.

Dalsze studia:

prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)