Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katalog - Pomoc

Wstęp

W Katalogu dostępne jest wyszukiwanie z podpowiedziami, nazywane przez nas dalej selektorami.

Jeśli na przykład nie pamiętasz dokładnej nazwy przedmiotu, po odczekaniu kilku sekund pojawi się menu z listą propozycji, być może zawierającą szukany element. Jeśli tak, to wystarczy go wybrać kliknięciem lub klawiaturą. Na następnej stronie system wyświetli dane o wskazanym elemencie, pomijając pozostałe propozycje.

Jeżeli żadna z propozycji nie jest szukaną, możesz kliknąć przycisk Szukaj lub nacisnąć Enter na polu tekstowym, aby przejść do ekranu z listą wszystkich pasujących wyników wyszukiwania.

Katalog i wyszukiwarka osób

Wyszukiwarka osób

Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Studenci, Pracownicy w lewym menu oraz w zakładce Indeks. Wyszukiwarka składa się z selektora i przycisku Szukaj.

W odpowiednim polu należy wpisać treść zapytania. Możesz szukać po:

 • imieniu i nazwisku,
 • numerze albumu.

Można również wyświetlić wszystkie pasujące do zapytania osoby (tryb "tablicowy"), ale jeśli szukanej osoby nie ma na pierwszej liście, to szybszą metodą szukania może być przeformułowanie pierwotnego zapytania.

Możesz także wpisać jedną z poniższych wartości i kliknąć Szukaj, aby przejść do osoby:

 • dokładny adres e-mail osoby
 • liczbowy identyfikator osoby (USOS ID)

Katalog pracowników

Można wyświetlić wszystkich pracowników dydaktycznych w wybranej jednostce organizacyjnej.

Najłatwiej osiągnąć to poprzez wyszukanie odpowiedniej jednostki organizacyjnej w katalogu jednostek (dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne), a następnie kliknięciu odnośnika Lista pracowników dydaktycznych na stronie tej jednostki.

Można też wyszukać jednostkę, wpisując jej kod lub nazwę w formularzu Wyszukiwanie pracowników wg jednostki dostępnym w zakładce Studenci, Pracownicy. Wtedy system od razu wyświetli odpowiednią listę pracowników (jeśli nazwa nie będzie jednoznaczna, nastąpi przejście do wyszukiwarki jednostek).

Strona osoby

Na stronie opisującej osobę mogą pojawiać się różne informacje, zależnie od tego czy jesteś zalogowany, czy osoba wyświetlana jest pracownikiem, itd.

 • Podstawowe informacje (imię, nazwisko, adres e-mail, strona WWW) pokazują się na stronie każdej osoby.
 • Informacje o studencie są zależne od Twojego statusu:
  • Jeśli jesteś lub byłeś studentem, zobaczysz wyłącznie informacje, czy przeglądana osoba obecnie studiuje, czy zakończyła studia.
  • Jeśli jesteś pracownikiem, zobaczysz listę programów studiów osoby z informacją, czy osoba ukończyła studia, została skreślona czy obecnie studiuje na danym programie.
 • Informacje o pracowniku są obszerniejsze:
  • stanowisko, numer telefonu, numer pokoju, odnośniki do prowadzonych przez pracownika przedmiotów i więcej...
  • plan zajęć pracownika (w okresie trwania aktywnych cykli dydaktycznych)
 • Jeśli jesteś zalogowany, zobaczysz tu także Wasze wspólne zajęcia.

Katalog i wyszukiwarka jednostek organizacyjnych

Wyszukiwarka jednostek

Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Jednostki organizacyjne w lewym menu. (Można też skorzystać z wyszukiwarki w zakładce Indeks).

Wyszukiwać można po nazwie lub kodzie jednostki organizacyjnej (tzn. wydziału, instytutu, zakładu itp.).

Jeśli zapytanie nie było jednoznaczne i nie skorzystałeś z selektora, to wyświetlona zostanie lista wszystkich pasujących jednostek wraz z ich pozycją w hierarchii jednostek (pozycje wyświetlone są nad nazwami znalezionych jednostek). Możesz wybrać jednostkę z listy (klikając odnośnik pokaż jednostkę), lub inaczej sformułować zapytanie.

Katalog/Hierarchia jednostek

Można przeglądać wszystkie jednostki dydaktyczne związane z uczelnią, korzystając ze struktury mającej postać drzewa.

Każda jednostka ma swoją jednostkę macierzystą, a wiele jednostek ma swoje podjednostki (wydziały dzielą się na zakłady, instytuty...). Strona opisująca daną jednostkę prezentuje również jej miejsce w tej hierarchii.

Można rozpocząć od przejrzenia listy wydziałów klikając na nazwę uczelni w formularzu Drzewo jednostek dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne a następnie podróżować wgłąb hierarchii, wybierając instytuty, zakłady itd.

Katalog i wyszukiwarka przedmiotów

Wyszukiwarka przedmiotów

Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Przedmioty w lewym menu. (Można też skorzystać w wyszukiwarki w zakładce Indeks.)

Należy wpisać w odpowiednim polu nazwę lub kod przedmiotu. Naciśnięcie Enter uruchamia wyszukiwanie (można też skorzystać z selektorów).

 • Jeśli znaleziono tylko jeden pasujący przedmiot, to następuje od razu przejście do strony przedmiotu.
 • Jeśli znaleziono wiele wyników, to wyświetlona zostanie lista wszystkich pasujących przedmiotów wraz z dodatkowymi filtrami oraz opcjami służącymi zmianie wyglądu wyświetlanej listy. Będzie można wybrać przedmiot z listy (klikając odnośnik opis przedmiotu) lub inaczej sformułować zapytanie.

Katalog przedmiotów

Można przeglądać przedmioty w dwojaki sposób:

 • Przedmioty powiązane z jednostką (grupy przedmiotów)

  Każda jednostka może zdefiniować tzw. grupy przedmiotów. Do grupy przedmiotów zdefiniowanej przez jednostkę X mogą należeć przedmioty oferowane zarówno przez jednostkę X, jak i przez każdą inną jednostkę z katalogu jednostek.

  Grupy przedmiotów są ważne z punktu widzenia studenta, gdyż nie wszystkie przedmioty wymagane przez jego program studiów muszą odbywać się na wydziale macierzystym. Na przykład student biologii może mieć zajęcia nie tylko na Wydziale Biologii, lecz również na Wydziale Chemii lub Fizyki.

 • Przedmioty oferowane przez jednostkę

  W tym przypadku, wybierając jednostkę X, chcemy uzyskać listę wszystkich przedmiotów oferowanych przez jednostkę X oraz jej podjednostki (tzn. gdy użytkownik wybierze wydział, to na liście przedmiotów zostaną też uwzględnione te przedmioty, które są oferowane przez podległe wydziałowi instytuty). Na liście nie ukażą się zaś przedmioty oferowane przez inne jednostki, nawet gdy są one ściśle powiązane z programami studiów prowadzonymi w jednostce X.

  Co dokładnie znaczy, że przedmiot Y jest "oferowany" przez jednostkę X? W dużym skrócie, że jednostka X odpowiada za niego merytorycznie, czyli ustala program przedmiotu, sylabus, zasady zaliczenia. Najczęściej także przedmiot jest prowadzony przez kadrę tę jednostki, a czasami również w jej budynkach.

Najłatwiej dostać się do szukanej listy przedmiotów poprzez znalezienie odpowiedniej jednostki organizacyjnej w katalogu jednostek (dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne), a następnie kliknięcie jednego z odnośników (grupy przedmiotów lub przedmioty oferowane, kierujących odpowiednio do dwóch kategorii list przedmiotów omówionych wyżej) na stronie tej jednostki.

Można też wyszukać jednostkę wpisując jej kod lub nazwę w formularzu Katalog dostępnym w zakładce Przedmioty. Wtedy system od razu wyświetli odpowiednią listę przedmiotów (jeśli nazwa nie będzie jednoznaczna, to nastąpi przejście do wyszukiwarki jednostek).

Opcje listy przedmiotów

Na każdej stronie prezentującej listę przedmiotów wyświetlane są dodatkowe opcje służące zmianie wyglądu wyświetlanej listy.

 • pokazuj grupy przedmiotu w kolumnie tabeli

  Opcja przydatna, jeśli przy oglądaniu listy użytkownik chce od razu widzieć, do jakich grup przedmiot należy. Student może użyć tej informacji np. do szybkiego zapisania się na przedmioty obowiązkowe.

 • pokazuj skrócony opis przedmiotu pod przedmiotem

  Opcja może być przydatna np. przy wyborze przedmiotu monograficznego z pewnej puli przedmiotów do wyboru. Pod każdym wierszem tabeli wyświetlony zostanie od razu krótki opis przedmiotu — tak, aby użytkownik nie musiał otwierać strony z opisem przedmiotu dla każdego z nich.

 • pokazuj cykle i koszyki rejestracyjne

  Przydatne, gdy jest Ci potrzebna informacja o tym, w którym cyklu dydaktycznym przedmiot jest prowadzony — na przykład, gdy szukasz przedmiotów, na które chcesz się zarejestrować w najbliższym semestrze.

  Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w kolumnie tego cyklu dydaktycznego pojawi się koszyk. Klikając na koszyk, możesz zarejestrować lub wyrejestrować się z przedmiotu. Dodatkowe informacje na temat zasad rejestracji na dany przedmiot znajdziesz na stronie informacji o rejestracji - żeby do niej przejść, kliknij ikonę informacje przy odpowiednim koszyku.

 • dodatkowe informacje o rejestracji i zajęciach

  Zaznaczając tę opcję spowodujesz wyświetlenie dodatkowych, zaawansowanych informacji o rejestracji od razu obok ikonki koszyka. Informacje te są prezentowane w postaci zestawu ikonek, których opis pojawia się po najechaniu na nie kursorem myszki. Pamiętaj, że te same informacje (lecz opisane w trochę bardziej przestępnej formie) znajdziesz na stronie informacji o rejestracji.

Ustawienia te możesz zmienić na stałe również w preferencjach (Mój USOSweb -> Preferencje). Wtedy będą zawsze domyślnie zaznaczone wybrane przez Ciebie opcje.

Strona przedmiotu

Informacje wyświetlane na stronie przedmiotu:

 • Ogólne informacje o przedmiocie
  • nazwa, kod, odpowiedzialna jednostka organizacyjna, grupy przedmiotów do jakich przedmiot należy...
  • różne inne atrybuty, takie jak np. rodzaj przedmiotu,
  • punkty ECTS oraz inne punkty przyznawane w ramach przedmiotu (patrz paragraf Reguły punktacji przedmiotu).
 • Szczegółowe informacje o przedmiocie w konkretnych cyklach dydaktycznych. Jeśli przedmiot nie jest aktualnie oferowany, te informacje nie będą wyświetlane.
  • typy zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, laboratoria...) - wybierając konkretny typ zajęć, uzyskujemy dodatkowe informacje o terminach i prowadzących grup,
  • listę osób koordynujących przedmiotem oraz prowadzących grupy,
  • informacje o sposobie zaliczenia,
  • odnośnik do planu wszystkich zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym.
 • Skrócony lub pełny opis przedmiotu (zagadnień, wymagań itp.).

Reguły punktacji przedmiotu

Reguły punktacji przedstawione są w formie tabeli, w której kolumnach są programy studiów, w wierszach rodzaje przyznawanych punktów, a w komórkach na przecięciu programu i rodzaju punktów — liczba punktów danego rodzaju przyznawana po zaliczeniu studentowi danego programu.

Może się zdarzyć, że punktacja ta zmieniała się w czasie. Wtedy w komórce wyświetlone są wszystkie te wartości, razem z kodami cykli dydaktycznych, w których trakcie obowiązywały.

Plany grup przedmiotów

Możesz zobaczyć zbiorowy plan wszystkich zajęć przedmiotów zawierających się w danej grupie przedmiotów (grupy przedmiotów są definiowane przez wydziały, jak to opisano wyżej).

Wpisz nazwę jednostki w formularzu Plan grupy przedmiotów, po wybraniu jednostki wybierz grupę przedmiotów, na stronie z listą przedmiotów w grupie kliknij nazwę cyklu dydaktycznego — zostanie wyświetlony plan zajęć w wybranym cyklu.

Katalog i wyszukiwarka kierunków i programów studiów

Pojęcia

Na początek uściślijmy parę pojęć (w szczególności rozgraniczenie między kierunkiem studiów, programem studiów oraz tokiem nauczania):

Kierunek studiów
Jest jedynie odgórnie zdefiniowanym (przez Ministerstwo Nauki) zbiorem reguł nauczania.
Program studiów
Realizuje jeden lub kilka kierunków studiów. (Można powiedzieć, że utarte wyrażenie studiuję na kierunku X nie jest formalnie poprawne, jest ono skrótem od jest studentem programu studiów, który realizuje kierunek X.)
Kierunkiem studiów jest np. Fizyka. Programem studiów realizującym ten kierunek jest np. "Fizyka, dzienne uzupełniające magisterskie".
Specjalności
Specjalizacje
Podobnie jak kierunki, zbiory reguł nauczania. Program studiów może realizować specjalność, podobnie jak realizuje kierunek. Często jednak jest tak, że program realizuje specjalność tylko w ramach jednego ze swoich toków nauczania. Kierunek studiów dzieli się na specjalności, które dzielą się na specjalizacje.
Tok nauczania
Ścieżka, jaką może "przejść" student w ramach programu studiów. Najczęściej jest tylko jedna taka ścieżka na jednym programie. Zdarza się jednak, że student na którymś etapie studiów wybiera specjalizację, decyduje się w ten sposób na jeden z toków nauczania, z których każdy może realizować różne kierunki lub specjalizacje.
Etap studiów
Zbiór przedmiotów i punktów, które student musi zaliczyć, aby kontynuować swój tok nauczania. Etapem jest np. "Czwarty rok fizyki, fizyka środowiska, dzienne magisterskie".

Wyszukiwarka programów studiów

Wyszukiwarka jest dostępna w zakładce Studia w lewym menu. (Można też skorzystać w wyszukiwarki w zakładce Indeks.) Wyszukiwanie jest możliwe po nazwie lub kodzie programu.

Katalog kierunków i programów

Programy studiów można przeglądać w dwojaki sposób:

 • Według kierunku studiów

  Klikając odnośnik lista kierunków studiów w zakładce Studia, dostaniemy się do pełnej listy kierunków studiów na uczelni. Kierunki/Specjalności, które są nauczane na jakimś programie lub etapie studiów zaznaczone są na tej liście pogrubieniem.

 • Według jednostki organizacyjnej

  Do listy programów studiów oferowanych w jednostce organizacyjnej najłatwiej dostać się, wyszukując odpowiednią jednostkę organizacyjną w katalogu jednostek (dostępnym w zakładce Jednostki organizacyjne), a następnie klikając odnośnik studia na stronie tej jednostki. Można też wyszukać jednostkę, wpisując jej kod lub nazwę w formularzu Studia w jednostkach dostępnym w zakładce Studia.

  Wyświetlona zostanie lista programów studiów oferowanych w jednostce organizacyjnej z podziałem na kierunki realizowane przez te programy studiów. (Programy studiów realizujące więcej niż jeden kierunek mogą się powtarzać "pod" różnymi kierunkami.)

Strona programu studiów

Strona opisująca program studiów dzieli się na sekcje:

 • Informacje o programie studiów

  Tutaj można znaleźć podstawowe informacje o programie: czas trwania, tryb i rodzaj studiów, realizowane kierunki (z podziałem na te realizowane na wszystkich etapach i te realizowane w ramach niektórych toków nauczania) itp.

 • Toki nauczania

  Tutaj można obejrzeć drzewa obrazujące różne możliwe toki nauczania. Jeśli drzewo jest duże, to zostanie ukryte (duże drzewa nie mieszczą się ekranie i psują układ strony); można zobaczyć ukryte drzewo, klikając odnośnik pokaż.

  Klikając na nazwę etapu w drzewie, przejdziesz do strony opisującej etap studiów.

  Uwaga dla wtajemniczonych: struktura toku studiów wcale nie musi być drzewem, tak naprawdę jest grafem, który trudno jest narysować. Dlatego graf jest rozbijany na parę drzew, których (na szczęście) zwykle nie jest wiele.

Informacje o akademikach

W tym dziale znajdziesz podstawowe informacje o akademikach. Kliknij nazwę akademika, aby dowiedzieć się więcej (adres, telefon, dokładniejszy opis).

Opis techniczny wyszukiwarek

Wyszukiwarka osób w normalnym trybie (selektor)

Wyszukiwarka wypełnia listę wynikową aż do momentu, kiedy osiągnięty zostanie statyczny limit LUB gdy uzna, że wyniki na liście są wystarczająco satysfakcjonujące (i nie ma potrzeby wypełniania listy do końca). (W chwili pisania tego paragrafu limit w selektorach wynosi 6, a limit na stronie 15.)

Algorytm wprowadza następujące pojęcia:

Znaki specjalne
Znaki, według których zapytanie dzielone jest na słowa kluczowe i które nie biorą udziału w zapytaniu. Lista znaków specjalnych: spacja , ; - _ / " ( ) @ + > < ~ *
Słowo kluczowe
Słowo wykorzystywane w wyszukiwaniu. Słowa kluczowe są generowane z zapytania poprzez podział zapytania przy użyciu znaków specjalnych i odrzuceniu słów krótszych niż 3 znaki.
Dokładne słowo kluczowe
Słowo kluczowe ograniczone znakami cudzysłowu. Dokładne słowo kluczowe musi zostać dokładnie dopasowane do któregoś z imion lub członów nazwiska.
Częściowe słowo kluczowe
Słowo kluczowe, które nie jest dokładne. Częściowe słowo kluczowe musi być podsłowem któregoś z imion lub członów nazwiska.
Dla przykładu: częściowe słowo kluczowe "ann" dopasuje "Anna Kowalska", "Maria Joannicka", ale nie "Marian Nowak".

Zasady działania algorytmu:

 • Jeśli w tym momencie mamy dokładnie jeden wynik, to przyjmujemy, że jest to wynik poprawny i nie szukamy dalej.
 • Jeśli zapytanie jest krótsze niż 3 znaki, dodajemy do listy wszystkie osoby o nazwisku zaczynającym się od podanego zapytania.
 • Jeśli zapytanie dopasowuje się dokładnie do numeru indeksu studenta i użytkownik ma uprawnienia do podglądu numerów indeksu, dodajemy tych studentów do listy.
 • Dodajemy do listy wszystkie osoby, które pasują do słów kluczowych.

Uwaga: w selektor można także wpisać USOS ID lub adres e-mail osoby (patrz sekcja Studenci, pracownicy tej pomocy), ale nie będą brać udziału w poszukiwaniu podpowiedzi.

Wyszukiwarka osób w trybie tablicowym

Tryb tablicowy charakteryzuje się tym, że pomijany jest wpływ trafności wyniku na jego kolejność na wynikowej liście. Wszystkie wyniki wyświetlane są na jednej liście z podziałem na strony. Zapytania trwają dłużej, ponieważ nie ma limitu długości wynikowej listy. Algorytm jest taki sam jak w wyszukiwarce selektorowej.

Wyszukiwarka jednostek organizacyjnych

 • Jeśli zapytanie jest puste, wyświetlane są ulubione jednostki osoby.
 • Jeśli zapytanie jest niepuste i istnieje jednostka o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy ją do listy wynikowej.
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie jednostki, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie jednostki. Jeśli język interfejsu jest angielski, przeszukiwana jest też nazwa po angielsku.

Wyszukiwarka przedmiotów

 • Jeśli istnieje przedmiot o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy go do listy wynikowej.
 • Dodajemy do listy wynikowej wszystkie przedmioty o nazwie dokładnie równej podanej wartości (po polsku lub po angielsku, niezależnie od języka interfejsu).
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe (również w nazwach jednostek), tzn. dodajemy do listy wszystkie przedmioty, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie przedmiotu lub nazwie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przedmiot. Jeśli język interfejsu jest angielski, przeszukiwana jest też angielska nazwa przedmiotu i jednostki organizacyjnej.

Wyszukiwarka programów studiów

 • Jeśli zapytanie jest puste, zwróć listę programów studenta oraz listę ostatnich wyszukiwać.
 • Jeśli istnieje program studiów o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy go do listy wynikowej.
 • Dodajemy do listy wynikowej wszystkie programy studiów o nazwie dokładnie równej podanej wartości (po polsku lub po angielsku, niezależnie od języka interfejsu).
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie programy studiów, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie programu studiów. Jeśli język interfejsu jest angielski, przeszukiwana jest też angielska nazwa programu studiów.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)